GV_DRLT SUKŪRIMUI PANAUDOTI DUOMENYS

GV_DRLT duomenų rinkinys yra oficialus Lietuvos teritorijos vietovardžių duomenų rinkinys (šaltinis: LR ŽŪM ministro 2017-07-25 įsakymas Nr. 3D-488 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo" https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0192de90713411e7827cd63159af616c/yUWmjtuplP). GV_DRLT duomenų rinkinyje kaupiama informacija apie geografinių objektų vietą žemėlapyje ir tų objektų pavadinimą (pavadinimo rašybą, gramatinę informaciją, vietovardžio kilmės aiškinimą).

Duomenų rinkinys sukurtas naudojant duomenis, gautus iš šių duomenų teikėjų: 

  • Lietuvių kalbos instituto;
  • Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos;
  • Kultūros paveldo departamento;
  • Lietuvos automobilių kelių direkcijos;
  • Nacionalinės žemės tarnybos;
  • Etninės kultūros globos tarybos;
  • Lietuvos geologijos tarnybos;
  • Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos prezidiumo (GV_DRLT papildymui 1940-1990 m. panaikintų gyvenviečių vietomis ir pavadinimais);
  • geoportal.lt naudotojų;
  • Instytut badan spraw narodowosciowych (Lenkija).