INSPIRE

INSPIRE direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje

2007 m. gegužės 15 d. įsigaliojo 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB (OL 2007 L 108, p. 1), sukurianti Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE).

Pagrindinis INSPIRE tikslas yra užtikrinti valstybių narių erdvinės informacijos suderinamumą, bendrą erdvinės aplinkos informacijos naudojimą viešajame sektoriuje, naudojamumą ir pasiekiamumą visuomenei Europoje. Tam reikia sukurti valstybių narių erdvinės informacijos infrastruktūras, atitinkančias bendras įgyvendinimo taisykles.

Valstybės narės turi užtikrinti, kad:

  1. erdviniai duomenys būtų saugomi, pateikiami naudoti ir tvarkomi tinkamiausiu lygiu,
  2. būtų galima nuosekliai sujungti skirtingų Bendrijos šaltinių erdvinius duomenis ir, kad jais galima būtų naudotis daugeliui naudotojų, daugelyje programų;
  3. viename valdžios institucijų lygmenyje surinkta erdvine informacija būtų galima dalintis su kitomis valdžios institucijomis,
  4. erdvinių duomenų pateikimo sąlygos nepagrįstai neribotų jų plataus naudojimo,
  5. būtų galima nesunkiai rasti esamus erdvinius duomenis, įvertinti jų tinkamumą konkrečiam tikslui ir sužinoti jų naudojimo sąlygas.

 

Daugiau informacijos apie INSPIRE direktyvą.

INSPIRE direktyva yra privaloma visoms šalims narėms, kurios įpareigojamos imtis priemonių, pagal kurias valdžios institucijos viešų užduočių vykdymo tikslais keistųsi erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis.Direktyva įgyvendinama etapais, iki 2019 m. ir nustato erdvinių duomenų rinkinių ir el.paslaugų valdymo bendruosius reikalavimus, kurie detalizuojami rengiamose gairėse, specifikacijose ir kituose dokumentuose.    

Erdvinių duomenų rinkiniai klasifikuojami pagal temas, suskirstytas pagal skirtingus prioritetus, nurodytas INSPIRE direktyvos I, II ir III prieduose. Šalys narės yra  įpareigotos perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti direktyvą bei ją įgyvendinančius teisės aktus numatytais terminais.

 

ES šalys narės privalo teikti šių tipų INSPIRE tinklo paslaugas:

1. Paieškos paslauga (angl. Discovery Service)

2. Peržiūros paslauga (angl. View Service)

3. Parsisiuntimo paslauga (angl. Download Service)

4. Transformavimo paslauga (angl. Transformation Service)

LEI portalas yra techninė platforma, kurios priemonėmis Lietuvoje įgyvendinami INSPIRE direktyvos reikalavimai. 

 

2015-10-09 pranešimas "INSPIRE direktyva Lietuvoje – įgyvendinimas ir poveikis"

2015-11-26 ataskaita apie Lietuvos tinklo paslaugų teikimą INSPIRE geoportale

INSPIRE direktyva – klausimai ir atsakymai