INSPIRE

INSPIRE direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje

 

 

 

INSPIRE - KAS TAI?

 

INSPIRE (angl. Infrastructure for Spatial Information in Europe) – tai 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB dėl Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūros sukūrimą ir vystymą.

Direktyva siekiama, kad valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, naudotų tarpusavyje suderinamus, iš pirminių šaltinių teikiamus erdvinius duomenis apie aplinką.

INSPIRE direktyvos prieduose nurodytos temos, kurias turėtų atitikti vienas ar keli oficialūs erdvinių duomenų rinkiniai. Valdymui svarbiausios I ir II priedo temos (geografiniai pavadinimai, administraciniai vienetai, adresai, kadastro sklypai, transporto tinklai, hidrografija, saugomos teritorijos, aukščiai, žemės danga, ortofotografiniai žemėlapiai, geologija) bei platus III priedo temų spektras, apimantis gamtinius, socialinius ir ūkio aspektus.

Direktyva įgyvendinama etapais iki 2021-12-10. Direktyvos įpareigojimus valstybės narės turės vykdyti ir toliau neribotą laiką.

Daugiau informacijos apie INSPIRE direktyvą galima rasti Direktyvai skirtoje Europos Komisijos svetainėje, susipažinti su Direktyva – EUR-lex svetainėje (lietuviška dokumento versija).

 

KĄ MUMS REIŠKIA INSPIRE?

 

INSPIRE    direktyva    mums    –    tai    paskata    Lietuvos  organizacijoms,  visų  pirma  valstybės institucijoms, tinkamai susitvarkyti, standartizuoti ir  kuo  palankesnėmis  sąlygomis  teikti  sukauptus  erdvinius   duomenis   ne   tik   Europos   Sąjungos institucijoms,     bet,     visų     pirma,     Lietuvos     visuomenei

 

INSPIRE ĮGYVENDINIMO DARBAI

 

Sėkmingą INSPIRE įgyvendinimą Lietuvoje užtikrinantys veiksniai:

 • direktyvos nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisės aktus
 • atsakingų institucijų už direktyvos įgyvendinimą nustatymas (Už INSPIRE įgyvendinimo koordinavimą Lietuvoje atsakinga – Aplinkos ministerija. Už techninį įgyvendinimą – VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra)
 • su aplinka ir jos kokybe susijusių Lietuvos erdvinių duomenų teikėjų įpareigojimas teikti tvarkomus duomenis erdvinės informacijos infrastruktūrai. Iš viso teikiama daugiau kaip 100 skirtingų atnaujinamų duomenų rinkinių iš daugiau nei 50 skirtingų duomenų teikėjų.
 • erdvinės informacijos infrastruktūros techninės ir technologinės dalies sukūrimas, išvystymas ir palaikymas. Svarbiausias prieigos prie infrastruktūros taškas yra geoportal.lt. Transformuoti, sąveikūs, INSPIRE standartus atitinkantys duomenų rinkiniai, jų metaduomenys, susijusios duomenų paieškos, peržiūros ir parsisiuntimo paslaugos – visa tai iš geoportal.lt teikiami tiesiai į Europos erdvinės informacijos portalą

 

INSPIRE IŠTEKLIAI

Erdvinių duomenų rinkiniai ir tinklo paslaugos

 

INSPIRE duomenų temas atitinkantys erdviniai duomenų rinkiniai ir susijusios tinklo paslaugos teikiami tam tikrais sąveikiais formatais:

 • Paieškos (angl. Discovery Services) – teikiama kaip OGC CSW standarto el. paslauga
 • Peržiūros (angl. View Services) – teikiama kaip INSPIRE WMS ir WMTS standarto tinklo paslaugos
 • Parsisiuntimo (angl. Download Services) – teikiama kaip INSPIRE WFS ir Atom tinklo paslaugos
 • Transformavimo (angl. Transformation Services) – teikiama kaip LEI portale integruota ir egzistuojančius duomenų transformavimo modelius (Safe FME programinės įrangos pagrindu) naudojanti paslauga. Paslauga naudojama LEI portalo turinio valdymo posistemyje.

INSPIRE duomenų temų sąrašas.

INSPIRE I priedo temos

INSPIRE II priedo temos

INSPIRE III priedo temos

1.  Koordinačių ataskaitos sistemos
2.  Geografinio tinklelio sistemos
3.  Geografiniai pavadinimai
4.  Administraciniai vienetai
5.  Adresai
6.  Kadastro sklypai
7.  Transporto tinklai
8.  Hidrografija
9.  Saugomos teritorijos

1.  Aukštis
2.  Žemės danga
3.  Ortofotografinis vaizdavimas
4.  Geologija

1.  Statistiniai vienetai
2.  Pastatai
3.  Dirvožemis
4.  Žemės naudojimas
5.  Žmonių sveikata ir sauga
6.  Komunalinės įmonės ir valstybės tarnybos
7.  Aplinkos stebėsenos priemonės
8.  Gamybos ir pramonės įrenginiai
9.  Žemės ūkio ir akvakultūros infrastruktūra
10.  Gyventojų pasiskirstymas - demografija
11.  Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos bei vienetai, už kuriuos atsiskaitoma
12.  Gamtinių pavojų zonos
13.  Atmosferos sąlygos
14.  Meteorologinės geografinės sąlygos
15.  Okeanografinės geografinės sąlygos
16.  Jūrų regionai
17.  Biogeografiniai regionai
18.  Buveinės ir biotopai
19.  Rūšių pasiskirstymas
20.  Energijos ištekliai
21.  Naudingosios iškasenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvieną duomenų temą atitinka tam tikras duomenų rinkinys.

 

Prioritetiniai duomenų rinkiniai

 

Europos Komisija ir Europos aplinkos agentūra parengė duomenų rinkinių, susijusių su aplinkosaugos ataskaitų teikimo prievolėmis, sąrašą šešiose su aplinka susijusiose srityse: „Oras ir triukšmas", „Pramonė", „Atliekos", „Gamta ir biologinė įvairovė", „Vanduo" ir „Jūros". Valstybės narės šiame sąraše esančius  duomenų rinkinius (taip vadinamus „prioritetinius duomenų rinkinius") teikia Europos erdvinių duomenų infrastruktūrai.

Prioritetinius duomenų rinkinius, taip pat ir Lietuvos teikiamus, rasite INSPIRE geoportale.

 

Didelės vertės duomenų rinkiniai

 

Europos Komisija parengė duomenų rinkinių, turinčių ypatingą socialinės ir ekonominės naudos potencialą, sąrašą (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/138), susijusį su Direktyvos (ES) 2019/1024 I priede išvardintomis šešiomis teminėmis didelės vertės duomenų rinkinių kategorijomis: 1) geoerdviniai duomenys; 2) žemės stebėjimo ir aplinkos duomenys; 3) meteorologiniai duomenys; 4) statistika; 5) bendrovių ir bendrovių valdymo nuosavybės teise duomenys; 6) judumo duomenys.  

Didelės vertės duomenų rinkinius, taip pat ir Lietuvos teikiamus, rasite INSPIRE geoportale.

 

Metaduomenys

 

Kiekvienas INSPIRE išteklius aprašomas metaduomenų dokumentu. Juos rasite Lietuvos teikiamų metaduomenų kataloge.

 

INSPIRE PRIVALUMAI LIETUVAI

 

 • Dar didesnis erdvinių duomenų teikėjų ir gavėjų tinklas Lietuvoje, sumažėję duomenų rinkinių,  informacijos kaupimo, tvarkymo ir teikimo Europos erdvinės informacijos infrastruktūrai kaštai. Organizacijos geriau informuotos apie jų veiklos sričių erdvinių duomenų pasiekiamumą ir naudojimo sąlygas
 • Išaugusios Lietuvos ir Europos sąjungos piliečių galimybės gauti aktualią ir išsamią erdvinę informaciją
 • Išspręstas su aplinka susijusių erdvinių duomenų Lietuvoje trūkumo klausimas. Duomenys ir paslaugos sukurti ir teikiami gavimui, pernaudojimui nemokamai. Padidėjus duomenų rinkinių skaičiui, dar didesnės galimybės kiekvienam kurti kompleksines interaktyvias el. paslaugas. Vienos iš tokių paslaugų pavyzdys – per geoportal.lt teikiama interaktyvaus atlaso el. paslauga

 

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 

 • Kaip  nustatoma,  kad  duomenų  rinkinys  turi  būti teikiamas INSPIRE?

Parenkami  pirminių  šaltinių  duomenų  rinkiniai,  geriausiai   atitinkantys   INSPIRE   temas.   Vieną temą  turi  atitikti  bent  vienas  duomenų  rinkinys,  tačiau jų gali būti ir keli.

 • Ar     būtina    teikti    Vyriausybės    nutarime    nurodytą  duomenų  rinkinį,  jei  jis  neatitinka  INSPIRE duomenų specifikacijos?

Taip.    Rinkiniai,    kurie    nėra    naujai    kuriami    ar    pertvarkomi,    gali    neatitikti    atitinkamos    INSPIRE  temos  specifikacijos.  Daug  svarbiau,  kad  duomenys  būtų  aprašyti  metaduomenimis  ir  pasiekiami internetu.  

 • Kaip įgyvendinote INSPIRE duomenų temą? Pasidalinkite patirtimi.

Atlikome pradinių duomenų analizę, transformavimą, modeliavimą, harmonizavimą, publikavimą. Rezultatas – duomenys teikiami į Europos geopoprtalą. Pritaikėme atviro kodo sprendimą duomenų temų įgyvendinimui ir toliau taikome sistemos palaikymui, duomenų naujinimui.

 

INFORMACIJOS SKLAIDA

 

2015-10-09 pranešimas "INSPIRE direktyva Lietuvoje – įgyvendinimas ir poveikis"

2015-11-26 ataskaita apie Lietuvos tinklo paslaugų teikimą INSPIRE geoportale

INSPIRE direktyva – klausimai ir atsakymai