TOPD NAUJIENOS

Paskelbtas žemės ūkio ministerijos dokumentas dėl nesuderintų planų

Pradėjus veikti Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinei sistemai (TIIIS), per Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (TOPD) galima suderinti tik jau seniau pateiktus inžinerinių tinklų bei topografinius planus.

Šiuo metu yra 6 746 pateikti derinti planai (iš jų 968 pateikti 2021 m.)

 

Žemės ūkio ministerijos nurodymu, šių planų derinimo procesai turi būti užbaigiami per el. TOPD paslaugą.

 

Prašome geodezininkų ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (terminas skaičiuojamas nuo 2021 m. spalio 13 d. Iki 2021 m. lapkričio 11 d.) atlikti veiksmus, leidžiančius baigti planų derinimo procedūras:

- patikslinti planus pagal gautas pastabas;

- arba jei pagal gautas pastabas tikslinti plano neplanuojate - prašome plano derinimo paslaugą baigti naudojant el. TOPD paslaugos įrankį „Panaikinti paraišką" (įrankis veikia tik nepradėtoms derinti bei atmestoms paraiškoms).

Nuo 2021 m. lapkričio 12 d. geodezininkams jau nebus leidžiama pateikti planų pakartotiniam derinimui.

 

Erdvinių duomenų tvarkytojai (tikrintojai ir derintojai) per 40 darbo dienų laikotarpį (nuo 2021 m. spalio 13 d. iki 2021 m. gruodžio 9 d.) turi atlikti tikrinimo/derinimo veiksmus gautoms paraiškoms.

 

Nuo 2021 m. gruodžio 10 d. el. TOPD paslauga veiks tik peržiūros režimu.

 

 Plačiau žiūrėkite Žemės ūkio ministerijos paskelbtame dokumente dėl nesuderintų planų.


Nauji geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentai

Informuojame, kad nuo 2021 metų liepos mėnesio įsigalioja nauji geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentai. Kviečiame susipažinti:

  • GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka", patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d.  įsakymu Nr. 3D-420 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka" patvirtinimo":   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa9b15e0da3d11eb9f09e7df20500045
     
  • GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka", patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-421 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka" patvirtinimo": https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81af8e50da5a11eb9f09e7df20500045
     
  • GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys", patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-422 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys" patvirtinimo": https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37f95d0da3f11eb9f09e7df20500045

     

Svarbu tai, kad iki 2021 m. liepos 1 d. pradėtos derinimo procedūros yra užbaigiamos per Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (TOPD). Nauji planai teikiami per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS)
Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. TOPD el. paslauga nebeteikiama. 


Patvirtinta geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 nauja redakcija

Patvirtintas geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymo projektas. Šis įstatymas nustato geodezinę ir kartografinę veiklą, jos valstybinį valdymą, geodezininko veiklos sąlygas, kvalifikaciją, teises ir pareigas, geodezinių punktų skirstymą, įrengimą ir jų apsaugą, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių autorių teisių apsaugą ir jų naudojimą. Nauja redakcija įsigalios šį įstatymą pasirašius Lietuvos Respublikos Prezidentui. Kviečiame susipažinti: Geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

Įgyvendintas projektas „Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų elektroninių paslaugų sukūrimas ir įdiegimas“

Projektas „Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų elektroninių  paslaugų sukūrimas ir įdiegimas" (TIIIS) įgyvendintas kartu su VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centru „GIS-Centras", Aplinkos ministerija, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, VĮ Registrų centru, Informacinės visuomenės plėtros komitetu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Sukurtas vieningas erdvinių duomenų modelis skirtas centralizuotai kaupti duomenis ir valdyti jų pokyčius.

Įgyvendinus TIIIS, sukurtos sąlygos kurti pridėtinės vertės informacinių technologijų produktus, padidintas erdvinių duomenų pasiekiamumas, sutrumpėjo paslaugų teikimo laikas, sumažėjo klaidų naudojant duomenis. Projekto metu sukurtos sąsajos tarp TIIIS ir Nekilnojamojo turto registro, Statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacinės sistemos (InfoStatyba), Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP), Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų ir kitomis sistemomis.

 

Apie šį projektą plačiau skaitykite: https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/erdviniai-duomenys-pasiekiamesni


Atnaujintas el. TOPD paslaugos funkcionalumas

Nauja paraiškų panaikinimo funkcija

Patogesniam naudojimui, patobulintas el. TOPD paslaugos funkcionalumas, padidinta greitaveika bei įdiegtos naujos funkcijos. Viena iš jų - galimybė geodezininkams patiems išsitrinti paraiškas.

Panaikinimo funkcija aktyvi skiltyje „Pateiktos paraiškos".

Tikrinamos, derinamos ar atmestos paraiškos ir toliau naikinamos tik su pasirašytais prašymais iš geodezininko bei savivaldybės (jeigu tai inžinerinių tinklų planas, reikalingas prašymas ir iš inžinerinių tinklų tvarkytojo).

Prašymus siųskite el. paštu: topd@gis-centras.lt.

 

El. TOPD paslaugos tikrintojams ir derintojams ištrintos paraiškos nebebus rodomos skiltyse „Laukiami sprendimo", „Sutikta" ir „Atmesta".  Jos bus rodomos sugeneravus MS Excel ataskaitą ,

arba filtravimu pagal paraiškos būklę. Ši filtravimo funkcija įdiegta visose  „Laukiami sprendimo", „Sutikta" ir „Atmesta" skiltyse.

 

Atnaujintas tikrintojų ir derintojų aplinkos funkcionalumas

Tikrintojų ir derintojų aplinkoje patobulintas paraiškų sąrašo atvaizdavimas. Skiltyse „Laukiami sprendimo", „Sutikta" ir „Atmesta", paspaudus ant bet kurios paraiškos, išsiskleidžia detali informacija.

Čia nurodomos visos sprendimus atliekančios organizacijos ir jų priimti sprendimai. Taip pat pateikiama informacija apie sugeneruotus ar organizacijos pateiktus duomenis, kuriuos galima atsisiųsti.

 

 

 

Patobulinta navigacija paraiškų tikrinimo/derinimo procese:

„Laukiami sprendimo" skiltyje tikrintojas ar derintojas priima sprendimus .

                      Kai priimamas teigiamas sprendimas , paraiška perkeliama į skiltį „Sutikta" iki kol visi kiti tikrintojai/derintojai priims sprendimus.

                      Kai priimamas neigiamas sprendimas , ji patenka į „Atmesta" skiltį iki kol visi kiti tikrintojai/derintojai priims sprendimus bei geodezininkas pakartotinai pateiks duomenis.

  Kai visi tikrintojai ir derintojai priima teigiamą sprendimą, paraiška perkeliama į „Suderintos paraiškos" skiltį. Šioje skiltyje pasiekiama informacija apie paraiškas, kurių derinimo procese dalyvavo Organizacija ir kurioms užbaigtas derinimo procesas bei suteiktas unikalus numeris.

Šias paraiškas galima išsifiltruoti pagal du filtrus: „Paraiškos Nr." ir „Unikalus Nr."

Organizacijos derintų/tikrintų paraiškų informaciją galima pasiekti sugeneravus MS Excel ataskaitą .