SPECIFIKACIJOS

Erdvinių duomenų specifikacijos

Turinys:

 

Aktualių LR teritorijos Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikos specifikacija V.1

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta aktualių LR teritorijos Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikos specifikacija V.1. Pateikiamos apdorotų Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikų atributinę informaciją ir atributinių laukų reikšmes. 

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2019-01-18

 

AŽ_DRLT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio AŽ_DRLT specifikacija.

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2022-02-23

 

 

Dirv_DR10LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT specifikacija. Pateikiama informacija apie Dirv_DR10LT duomenų tipus, sluoksnius ir atributinius laukus.

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2024-01-19

 

Dirv_DR10LT vertinimo sluoksnių specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT vertinimo sluoksnių "vertinimas" ir "vietovė" specifikacija.

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2015-01-09

 

EBM_100LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio EBM_100LT, pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus, specifikacija (anglų kalba).

Dokumentas: Atsisiųsti

 

EGM_1000LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:1000000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio EGM_1000LT, pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus, specifikacija, apimanti EGM_1000LT uomenų tipus ir sluoksnius.

Dokumentas: Atsisiųsti

 

ERM_250LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio ERM_250LT, pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus, specifikacija.

Dokumentas: Atsisiųsti

 

GDR250LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR250LT specifikacija, apimanti apie GDR250LT duomenų tipus, sluoksnius, kaupiamus erdvinius objektus ir atributinius laukus..

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2017-11-02

 

GDR50LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR50LT specifikacija, apimanti GDR50LT duomenų tipus, sluoksnius, kaupiamus erdvinius objektus ir atributinius laukus.

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2019

 

GPDR specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio (GPDR) specifikacija. Valstybinis geodezinio pagrindo duomenų rinkinys (GPDR) apima Lietuvos valstybinio GPS nulinės, pirmosios, antrosios ir trečiosios klasių tinklo punktus; LitPOS tinklo punktus; Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo pirmos ir antros klasių tinklo punktus, Lietuvos valstybinio gravimetrinio pirmos ir antros klasių tinklų punktus, poligonomertrijos bei trianguliacijos punktus.

Nuoroda: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2022-12-08

 

GRPK specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio (GRPK) ir georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacija – GRPK erdvinių duomenų rinkinio sluoksniai, juose kaupiami erdviniai objektai ir pateikta informacija apie juos.

Pastaba: Iki 2018-01-01 vietoje Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų rinkinio buvo naudojamas GDR10LT erdvinių duomenų rinkinys.

Nuoroda: Peržiūrėti

Paskelbimo data: 2023-12-18

 

GV_DRLT specifikacija

Santrauka: Dokumente yra pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinio duomenų specifikacija. Aprašoma GV_DRLT techninė realizacija: duomenų bazės struktūra, šaltiniai, saugojimo, atnaujinimo ir naudojimo technologija.

Failai: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2021

 

LKSGRV – likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo duomenų rinkinio specifikacija (2022)

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta LKSGRV duomenų rinkinio, sukurto 2022 m. specifikacija. Duomenų rinkinys nustato rizikos susidurti su standartiniais sprogmenimis tikimybę ir jų keliamų grėsmių vertinimą skirtą prevencinių darbų, padedančių išvengti tokių teritorijų keliamo pavojaus arba jį sumažinti, taikymui. Duomenys kaupiami ir saugomi ESRI File Geodatabase formatu.

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2022

 

Lietuvos jūros pakrantės, vakarinės marių pakrantės krantų ir jūros sėklių gylių pokyčių erdvinių duomenų rinkinio specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateiktas  duomenų rinkinio sluoksnių struktūros, atributų ir jų reikšmių matavimo vietų bei  metodų aprašymas.

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2023

 

Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų rinkinio (LGF 2018 m. vertinimo) specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos pelkių ir durpynų duomenų bazės, sukurtos 2010 m. ir atnaujintos 2017-2018 m., atnaujinimo specifikacija. Pateiktas aprašymas apie Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų bazės kūrimo bei atnaujinimo metu naudotus duomenų rinkinius, atributinius laukus, atnaujinimo etapus, tyrinėjamų plotų charakteristikų skirtumus.

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2018

 

Mel_DR2LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:2000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT specifikacija, apimanti Mel_DR2LT duomenų tipus ir sluoksnius.

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2023-12-20

 

Mel_DR10LT specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT specifikacija.

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2017-12-31

 

STK duomenų rinkinio specifikacija

Santrauka: Dokumentuose yra pateikiamos LR saugomų teritorijų kadastro ir Natura 2000 geoobjektų GIS specifikacijos. Detaliai aprašyti STK duomenų rinkinio sluoksniai, juose sukaupti duomenys ir informacija, aprašytos objektų identifikavimo sudarymo taisyklės ir naudojami klasifikatoriai.

Failai: Saugomų teritorijų kadastro geoobjektų GIS specifikacija (atsisiųsti) ir Natura 2000 geoobjektų GIS specifikacija (atsisiųsti)

Paskelbimo data: 2006-12-10 (STK geoobjektų specifikacija) ir 2003 (Natura 2000 geobjektų specifikacija)

 

SŽNS_DR10LT archyvinės duomenų bazės specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta archyvinio nuo 2018-01-01 nenaujinamo Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio SŽNS_DR10LT specifikacija.

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2017-07-10

Pastaba: Dalis SŽNS_DR10LT duomenų gali būti nebeaktualūs arba nekorektiški. SŽNS_DR10LT informaciją, o taip pat anksčiau atsisiųstus duomenis, naudojate savo atsakomybe.

 

TOP50LKS specifikacija ir sutartiniai ženklai

Santrauka: Dokumentuose yra pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50 000 topografinio žemėlapio LKS-94 koordinačių sistemoje TOP50LKS duomenų specifikacija, TOP50LKS žemėlapio turinys, TOP50LKS sutartinių ženklų aprašymai ir naudojami sutrumpinimai.

Failai: TOP50LKS duomenų bazės specifikacija (atsisiųsti), TOP50LKS žemėlapio turinys (atsisiųsti), TOPLKS žemėlapio sutartiniai ženklai (atsisiųsti) ir TOP50LKS žemėlapyje naudojami sutrumpinimai (atsisiųsti)

Paskelbimo data: 2019 m.

 

TPDR specifikacija

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta TPDR specifikacija. Ji nustato kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų  sprendinių erdvinių duomenų, teikiamų į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą turinį, juos sudarančių erdvinių objektų kodavimą ir grupavimą, privalomus ir rekomenduojamus šių objektų atributus, jų klasifikavimo principus, TPD erdvinių duomenų struktūrą ir jų sudarymo principus.

Nuoroda: Peržiūrėti

Paskelbimo data: 2018-07-28

 

VŽA_DRLT specifikacija

Santrauka: Dokumente yra pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitytų valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų rinkinio VŽA_DRLT specifikacija.

Failai: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2020-07-15

 

Žemės reformos žemėtvarkos projekto erdvinių duomenų rinkinių specifikacija

Santrauka: Žemės reformos žemėtvarkos projekto ir jam prilyginamo žemės sklypo plano erdvinių duomenų rinkinių specifikacija. Aprašyti šie duomenys:

· Laisvos žemės fondo žemės plano erdvinių duomenų rinkinys (žr. specifikacija, 17 punktas)

· Laisvos žemės fondo žemės plotas, suteiktas laikinai naudotis (žr. specifikacija, 18 punktas)

· Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano erdvinių duomenų rinkinys (žr. specifikacija, 20 punktas)

Nuoroda: Peržiūrėti

Paskelbimo data: 2003

 

DirvAgroch_DR10LT specifikacija

Santrauka: Dokumente yra pateikiama Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto (LAMMC ŽI) Agrocheminių tyrimų laboratorijos DirvAgroch_DR10LT duomenų rinkinio specifikacija.

Failai: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2021-11-12

 

Nomenklatūrinių lapų tinklelių specifikacija

Santrauka: Dokumente yra pateikiama VĮ „GIS-Centro" nomenklatūrinių lapų tinklelių duomenų rinkinio specifikacija. Pateikta informacija apie nomeklatūrinių lapų tinklelių duomenų struktūrą skirtingose koordinačių sistemose (UTM, LKS-94, KS-1942, KS-1963, Baltija-93).

Failai: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2021-06-30

 

Potvynių rizikos duomenų specifikacija

Santrauka: Dokumente yra pateikiami duomenys pagal Potvynių direktyvą: 
- Teritorijos, kuriose yra potencialiai didelė potvynių rizika 
- Preliminarus potvynių rizikos įvertinimas – stebimi įvykiai 
- Preliminarus potvynių rizikos įvertinimas – potencialūs įvykiai ateityje 
- Potvynių grėsmės teritorijos – mažos vidutinės ir didelės tikimybės scenarijai 
- Potvynių grėsmės teritorijos (potvynio vandens lygiai ir gyliai) – mažos, vidutinės ir didelės tikimybės scenarijai 
- Potvynių rizikos zonos – mažos, vidutinės ir didelės tikimybės scenarijai 
- Valdymo vienetai

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2024-01-02

 

Adresų registro geografinių duomenų bazės, suformuotos iš VĮ „Registrų centras" teikiamų atvirų Adresų registro duomenų, specifikacija

Santrauka: Dokumente yra pateikiama atvirų adresų registro geografinių duomenų rinkinio specifikacija.

Failai: Apskritys, Savivaldybės, Seniūnijos, Gyvenamosios vietovės, Gatvės, Adresai (patalpų), Adresų taškai

Paskelbimo data: 2022-02

 

INSPIRE temų specifikacijos

Santrauka: Pateikiamos INSPIRE direktyvos I, II ir III priedų temų specifikacijos. Pasirinkus temą, atveriamas temai skirtas puslapis, kuriame pasirinkus specifikacijos skiltį galima ją atsisiųsti .pdf formatu.

Specifikacijos: INSPIRE temos

Paskelbimo data: nuo 2013 m.

 

 

Pagal Vandens pagrindų direktyvą išskirtų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio specifikacija

Dokumentas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2024-01-26