TEISĖS AKTAI

LR Vyriausybės nutarimas dėl LR Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo" pakeitimo
Failas: peržiūrėti
Paskelbimo data: 2017 m. liepos 26 d.

LR žemės ūkio ministro įsakymas dėl informacijos, reikalingos stebėsenai vykdyti ir rengiant bei teikiant ataskaitas Europos Komisijai, teikimo tvarkos aprašas
Failas: peržiūrėti
Paskelbimo data: 2011 m. balandžio 18 d.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Failas: peržiūrėti
Paskelbimo data: 2017 m. gruodžio 19 d.

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas
Failas: peržiūrėti (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020 m. sausio 1 d.)
Paskelbimo data: 2010 m. balandžio 27 d.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas dėl Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatų ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
Failas: peržiūrėti
Paskelbimo data: 2018 m. birželio 4 d.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius įsakymas dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų rinkinių kūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. gegužės 14 d. Nr. 1P-149-(1.3.)
Failas: peržiūrėti
Paskelbimo data: 2015 m. gegužės 14 d.
(nebegalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-488 dėl valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo
Failas: peržiūrėti
Paskelbimo data: 2017 m. liepos 25 d.

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Failas: peržiūrėti (suvestinė redakcija nuo 2018 m. sausio 1 d.)
Paskelbimo data: 2011 m. gruodžio 15 d.

Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas
Failas: peržiūrėti
Paskelbimo data: 2013 m. vasario 27 d.

 

TECHNINIAI REGLAMENTAI

Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija. II redakcija.
Failas: peržiūrėti
Patvirtinta Valdymo reformų  ir savivaldybių reikalų ministro 2000 m. balandžio 25d. įsakymu Nr.46 ir Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 25d. įsakymu Nr. 32

Techninis organizacinis tvarkomasis reglamentas GKTR 1.02.01_2004 „Geografinių pavadinimų vartosena žemėlapiuose. Pirmasis leidimas"
Failas: peržiūrėti
Patvirtinimo data: 2004 m. vasario 3 d.

Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai"
Failas: peržiūrėti
Patvirtinimo data: 2014 m. vasario 3 d.