TEISĖS AKTAI
 

LEII VEIKLĄ REGULIUOJANTYS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas
Paskelbimo data: 2010 m. balandžio 27 d.
Nuoroda į aktualią redakciją

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Paskelbimo data: 2011 m. gruodžio 15 d.
Nuoroda į aktualią redakciją

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas
Paskelbimo data: 2000 m. sausio 11 d.
Nuoroda į aktualią redakciją

 

KITI LEII VEIKLĄ REGULIUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1460 „Dėl erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo" 
Paskelbimo data: 2010 m. spalio 13 d.
Nuoroda į aktualią redakciją

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Paskelbimo data: 2017 m. gruodžio 19 d.
Nuoroda į aktualią redakciją

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatų ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo (Negalioja nuo 2024-03-27)
Paskelbimo data: 2018 m. birželio 1 d.
Nuoroda

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos erdvinės informacijos portalo pertvarkymo ir jo nuostatų patvirtinimo
Paskelbimo data: 2024 m. kovo 26 d.
Nuoroda į aktualią redakciją

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-261 dėl valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo
Paskelbimo data: 2023 m. rugpjūčio 1 d.
Nuoroda į aktualią redakciją

 

INSPIRE TEISĖS AKTAI

ES INSPIRE direktyva
Paskelbimo data: 2007 m. balandžio 25 d.Galioja nuo 2007 m. gegužės 15 d. 
 
INSPIRE direktyvą įgyvendinantys ES teisės aktai 
Nuoroda