Informacija apie Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimą

Dėmesio! Informacija apie Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr.  1321 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45601a90876b11ed8df094f359a60216), Georeferencinio pagrindo kadastras reorganizuojamas keičiant kadastro valdytoją ir tvarkytoją.

Georeferencinio pagrindo kadastro valdytojo funkcijas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perima Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytojo funkcijas iš valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras" perima valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras.

Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo pabaiga yra 2023 m. sausio 3 d., reorganizuoto Georeferencinio pagrindo kadastro veiklos pradžia – 2023 m. sausio 4 d.

Su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr.  1321 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo" pakeitimo" galite susipažinti čia (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45601a90876b11ed8df094f359a60216).

Visos kitos Georeferencinio pagrindo kadastro sąlygos išlieka nepakitusios.


Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo žemėlapis

Nuo 2022 m. spalio Lietuvos erdvinės informacijos portale skelbiamas Lietuvos kariuomenės parengtas likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo žemėlapis ir atsisiunčiamas duomenų rinkinys. Šis žemėlapis integruotas į LEI portale pasiekiamus Lietuvos savivaldybių žemėlapius.


Atvertas Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) duomenų rinkinys

Informuojame, kad, remiantis LR teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, VĮ „GIS-Centras" kaip valstybės įmonė, atlikdama įmonės veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, Įstatymo nustatyta tvarka pradeda teikti GRPK duomenis PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI.

GRPK duomenys atverti pagal tarptautinę Creative Commons Attribution 4.0 licenciją (CC BY 4.0). Duomenis naudoti ir dalintis galite be apribojimų, tačiau naudojantis būtina nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją bei pateikti informaciją, ar atlikta pakeitimų. GRPK duomenų autorių teisės priklauso LR žemės ūkio ministerijai.

GRPK atvirus duomenis galite atsisiųsti Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportal.lt Atvirų duomenų rubrikoje (https://www.geoportal.lt/geoportal/atviri-duomenys#GRPK ) bei Lietuvos atvirų duomenų portale (https://data.gov.lt/dataset/georeferencinio-pagrindo-kadastras).

Atsižvelgiant į jau minėto įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 3 punktą, GRPK atvirų duomenų rinkinys yra nepilnos sudėties.

GRPK duomenys atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant valstybės erdvinių duomenų sąveikumą. Duomenų atvėrimą siejame ne tik su teisinių reikalavimų įgyvendinimu, bet ir su vertybėmis (atvirumo, skaidrumo) ir prielaida pridėtinės vertės produktams kurti.

Visą GRPK erdvinių duomenų rinkinį arba GRPK duomenis kitais, ne pakartotinio duomenų naudojimo tikslais, užsisakyti ir atsisiųsti galite kaip ir iki šiol per geoportal.lt metaduomenų paieškos ir duomenų užsakymo posistemę.