Atsisakyta daugumos nuo 2022 m. vasaros taikytų duomenų peržiūros ribojimų

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad pašalinti viešųjų ortofotografinių žemėlapių peržiūros mastelio ribojimai. Turbūt jau pastebėjote, kad šiek  tiek anksčiau ribojimai buvo panaikinti kitiems valstybinių erdvinių duomenų rinkiniams.

Kol kas LEI portale dar nėra pasiekiami naujausi (2022 m. ir naujesni) ortofotografiniai žemėlapiai. Aplinkos ministerijai rekomenduojant ir pritarus Krašto apsaugos ministerijai naujausi M 1:10 000 ir stambesnio mastelio ortofotografiniai žemėlapiai bei M 1:5 000 ir stambesnio mastelio inžinerinių tinklų požeminių bei antžeminių inžinerinių statinių objektų erdviniai duomenys (toliau – jautrūs duomenys) bus teikiami naudotojams su ribojimais tam tikrose teritorijose. Šiuo metu šie duomenų rinkiniai su nustatytais ribojimais yra rengiami. Valstybės institucijoms tiesioginėms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms vykdyti galės būti teikiami originalūs jautrūs duomenys.

Laikinai neveikia TPDR ir TPDRIS

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija praneša apie TPDR ir TPDRIS sistemų gedimus. Dėl šių gedimų yra sutrikęs rengiamų bei registruotų teritorijų planavimo dokumentų ribų bei sprendinių peržiūros ir parsisiuntimo paslaugų teikimas į Lietuvos erdvinės informacijos portalą.

Daugiau informacijos apie problemų sprendimo eigą galite rasti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos interneto puslapyje https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos.


Informacija apie Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 724 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo" pakeitimo", Georeferencinio pagrindo kadastras (toliau – kadastras) reorganizuojamas pakeičiant kadastro tvarkytoją – kadastro tvarkytojo funkcijas iš valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro perduodant viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai.

Kadastro reorganizavimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.; reorganizuoto kadastro veiklos pradžia – 2024 m. sausio 1 d. (t.y. nuo 2024 m. sausio 1 d. kadastro tvarkytojas bus viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra).

Kadastro reorganizavimo laikotarpiu kadastro valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos nesikeičia. Iki reorganizavimo kadastro išduoti dokumentai ir (arba) jų kopijos laikomi galiojančiais ir reorganizavus šį kadastrą, kol pasibaigia jų galiojimo terminas, o visi šiame kadastre įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.