Žemės informacinė sistema

Naujos Žemės informacinės sistemos „Valstybinė žemė" interaktyviame žemėlapyje pateikta informacija apie savivaldybėms 2023-12-31 perduotą valstybinę žemę.

Žemės informacinės sistemos (ŽIS) tikslas – informacinių technologijų priemonėmis užtikrinti vieningą valstybinės žemės administravimo ir tvarkymo procesą bei valstybinės žemės patikėtinių funkcijų įgyvendinimą, taip pat tvarkyti ir teikti Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams, juridiniams asmenims, kitoms užsienio valstybių organizacijoms duomenis apie Lietuvos Respublikos žemės fondą, žemės naudmenas ir kitą informaciją apie žemę

ŽIS duomenis sudaro:

  • valstybinės žemės erdvinių duomenų rinkinys, kuriame tvarkomi erdviniai duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ir žemės sklypais nesuformuotų teritorijų plotus;
  • valstybinės žemės erdvinių duomenų rinkinio metaduomenys;
  • valstybinės žemės erdvinių duomenų rinkinio ir ŽIS duomenų teikėjų pateiktų duomenų apdorojimo procesų rezultatai: suvestiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai, duomenų rinkiniai, ataskaitos, statistinė ir kita informacija apie valstybinę žemę, žemės fondą, žemės naudmenas ir su žemės administravimu ar tvarkymu susijusius procesus.

ŽIS steigimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 34 straipsnis

ŽIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Tiesiogiai atsakinga – Erdvinių duomenų politikos grupė.

ŽIS tvarkytojos:

 

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

Žemės informacinės sistemos nuostatai

Valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms valdyti patikėjimo teise ir jos perdavimo kitiems valstybinės žemės patikėtiniams, pasibaigus savivaldybių patikėjimo teisei į ją, taisyklės

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D686F20BFD00/cuMxnOcadZ

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2024 m. sausio 10 d. nutarimas Nr. 32 „Dėl valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perdavimo savivaldybėms valdyti patikėjimo teise"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/20053ae0b11411eea5a28c81c82193a8

 

Anksčiau buvusi ŽIS dabar vadinama Žemės išteklių stebėsenos informacinė sistema (ŽISIS). 

 


Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis galima užsisakyti paprasčiau

Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) erdvinių duomenų rinkinį ir peržiūros paslaugas nuo šiol galima užsisakyti paprasčiau. Nebereikia patvirtinti naudotojo tapatybės per VIISP, sutikimas su Bendrosiomis duomenų naudojimo sąlygomis patvirtinamas mygtuko paspaudimu. Primename, kad  galima užsisakyti keturis GRPK produktus:

  • Peržiūros paslauga ArcGIS REST formatu.
  • Peržiūros paslauga WMS formatu. 
  • Atsisiunčiamas statinis duomenų rinkinys. Naudokite užsakymą, jei norite pasirinkti duomenų formatą, koordinačių sistemą ar pasirinkti tik dalį duomenų pagal teritoriją ar sluoksnius. 
  • Atsisiunčiamas dinaminis duomenų rinkinys (atnaujinimai)

 

Atvirą Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinį, kaip ir anksčiau, galima atsisiųsti vienu mygtuko paspaudimu (Shape formatu, visus sluoksnius, visą Lietuvos teritoriją). 


Atsisakyta daugumos nuo 2022 m. vasaros taikytų duomenų peržiūros ribojimų

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad pašalinti viešųjų ortofotografinių žemėlapių peržiūros mastelio ribojimai. Turbūt jau pastebėjote, kad šiek  tiek anksčiau ribojimai buvo panaikinti kitiems valstybinių erdvinių duomenų rinkiniams.

Kol kas LEI portale dar nėra pasiekiami naujausi (2022 m. ir naujesni) ortofotografiniai žemėlapiai. Aplinkos ministerijai rekomenduojant ir pritarus Krašto apsaugos ministerijai naujausi M 1:10 000 ir stambesnio mastelio ortofotografiniai žemėlapiai bei M 1:5 000 ir stambesnio mastelio inžinerinių tinklų požeminių bei antžeminių inžinerinių statinių objektų erdviniai duomenys (toliau – jautrūs duomenys) bus teikiami naudotojams su ribojimais tam tikrose teritorijose. Šiuo metu šie duomenų rinkiniai su nustatytais ribojimais yra rengiami. Valstybės institucijoms tiesioginėms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms vykdyti galės būti teikiami originalūs jautrūs duomenys.