LEI PORTALO PLĖTROS PROJEKTAS

2012–2014 metais Lietuvos erdvinės informacijos portalo (geoportal.lt) tvarkytojas VĮ „GIS-Centras" įgyvendina ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamą projektą Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones".

Projekto partneris ir  vykdytojas yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Projekto biudžetas yra 8,6 mln. Lt (iš jų ES dalis sudaro 7,3 mln. Lt).

Projektas vykdomas pagal  Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto  „Informacinė visuomenė visiems" priemonę „Sąveikumas" (projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V-02-002).

Projektu siekiama:

1) įgyvendinti INSPIRE direktyvos ir po jos priimtuose dokumentuose nustatytais 2012-2014 m. laikotarpiu privalomus reikalavimus bei užtikrinti INSPIRE direktyvos I ir II priedo duomenų temas atitinkančių Lietuvos erdvinių  duomenų teikimą  į INSPIRE portalą;

2) išplėsti duomenų teikėjų ir elektroninių paslaugų tinklą, padidinti valstybės erdvinių duomenų naudojimo efektyvumą sukuriant naujas interaktyvias elektronines  paslaugas.

 

Projekte numatyti kompleksiški sprendimai, maksimaliai panaudojantys esamas geoportal.lt sistemas ir abiems tikslams pasiekti būtinas priemones.  Pagrindinis privalumas – skirtingų technologinių sprendimų (LEI portalo, INSPIRE, GRPK) sujungimas Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūroje  siekiant efektyviausiu būdu panaudoti investicijas ir sukurti kuo didesnę pridėtinę valstybėje kaupiamos erdvinės informacijos vertę. Įgyvendintas projektas sumažins institucijų erdvinės informacijos kaupimo, tvarkymo ir teikimo INSPIRE kaštus, padidins piliečių galimybes gauti aktualią ir išsamią erdvinę informaciją, palengvins dokumentų derinimo procesus. Projekto kuriama socialinė-ekonominė nauda vertinama nuo 3,1 mln. Lt 2014-ais metais iki vidutiniškai 6 mln. Lt  kasmet  po projekto įgyvendinimo.

 

INSPIRE reikalavimų įgyvendinimas

Lietuvos erdvinės informacijos portalo sąveikumo priemonių sukūrimo dalis pradėta vykdyti 2012-10-30. Informacinių sistemų kūrimo paslaugas jai teikia jungtinės tiekėjų grupės vardu veikianti UAB „HNIT-Baltic". Projekto dalies laukiami rezultatai:

  1. INSPIRE direktyvos įgyvendinimo taisyklėse nurodytus elektroninių paslaugų sąveikumo (našumo, pajėgumo ir prieinamumo) reikalavimus, bei reikalavimus INSPIRE tinklo paslaugoms atitinkančios paieškos, peržiūros, parsisiuntimo bei transformavimo paslaugos, teikiamos geoportal.lt;
  2. Transformavimo priemonės, leidžiančios teikti INSPIRE I ir II priedo duomenų rinkinius, atitinkančius INSPIRE specifikacijas;
  3. LEI portale teikiami geriausiai INSPIRE specifikacijas atitinkantys erdvinių duomenų rinkiniai ir jų metaduomenys.

Pasiekus šiuos rezultatus LEI portalo el. paslaugos galės būti transformuojamos į paslaugas, visiškai atitinkančias INSPIRE direktyvos įgyvendinimo taisyklių reikalavimus. Tokiu būdu projektas kuria palankias sąlygas erdvinių duomenų valdytojams, kurie privalo savo erdvinius duomenis teikti Bendrijai, tačiau neturi tam būtinos įrangos ir gebėjimų arba nėra pasirengę į duomenų teikimą papildomai investuoti.

 

Be to, įgyvendinant šią projekto dalį geoportal.lt sistemos bus atnaujintos ir veiks greičiau bei stabiliau.  Tai labai svarbu ne tik INSPIRE duomenų teikėjams, bet ir visiems geoportal.lt naudotojams.

 

Naujos elektroninės paslaugos

Panaudojant geoportal.lt sąveikiai teikiamus Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) duomenis kuriamos naujos  elektroninės paslaugos. Šiai projekto daliai informacinių sistemų kūrimo paslaugas  teikia UAB „Asseco Lietuva" atstovaujanti jungtinę  tiekėjų grupę. Projekto dalies laukiami rezultatai – keturios naujos  interaktyvios elektroninės paslaugos.

Matavimo duomenų atitikties GRPK duomenims patikrinimo bei sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas teikimo el. paslaugos padidins matininkų ir žemėtvarkininkų darbo efektyvumą, naudotojams bus suteikta galimybė visapusiškai įvertinti sklypo ar gyvenamosios vietos aplinką.

 

Erdvinių duomenų valdymas internete"

Inovatyviausias projekto rezultatas – debesies kompiuterijos technologija paremta elektroninė paslauga, kuri leis naudoti geoportal.lt  išteklius sprendžiant su erdvine informacija susijusius viešojo administravimo uždavinius, naudotojams bendradarbiauti kuriant ir skelbiant naujus geografinius duomenis, nenaudojant tam specialios GIS programinės įrangos. GIS taikomosios programos bei elektroninės  žemėlapio paslaugos principu veikiantys įrankiai Internete naudotojams leis kurti, tvarkyti ir publikuoti erdvinių duomenų rinkinius, kurti teminius erdvinės informacijos projektus viešam ar naudotojų grupių bendradarbiavimui geoportal.lt. Paslauga taip pat galės būti panaudota erdvinę informaciją naudojantiems viešojo administravimo uždaviniams spręsti ir naujiems pridėtinės vertės produktams, elektroninėms paslaugoms kurti bei vystyti.

 

Matavimo duomenų atitikties GRPK duomenims patikrinimas"

Naudodami elektroninę paslaugą, matininkai galės įkelti turimus matavimų duomenis ir naudodami tam skirtus įrankius nustatyti, ar jie atitinka oficialius GRPK duomenis, t.y., kelių, gatvių, geležinkelių, upių, upelių, melioracijos kanalų ašines linijas, ežerų ir tvenkinių ribas, bei gauti išvadą apie atitiktį. Taip siekiama supaprastinti ir pagreitinti matavimo duomenų derinimo procesą.

 

Sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas, tinklus ir statyti statinius teikimas"

Vieša elektroninė paslauga, skirta asmenims, kurie siekia gauti leidimus atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančioje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, teisės aktų nustatyta tvarka tiesti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti ir aptarnauti. Paslaugą taip pat naudos  Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių žemėtvarkos skyrių darbuotojai, vertinantys prašymus bei administruojantys sutikimų išdavimą.

 

Žemės fondo analizė ir vertinimas"

Vieša elektroninė paslauga yra skirta asmenims, įsigyjantiems, nuomojantiems bei parduodantiems žemės sklypus, skaičiuojantiems sklypų vertes, tarp jų ir matininkams. Paslauga suteiks priemones LEI portale gauti informaciją apie naudotojo nurodomus žemės sklypus, vykdyti jų padėties erdvinę analizę, atlikti žemės vertinimą pagal LEI portale pasiekiamus teminius erdvinių duomenų rinkinius ir ekspertų nustatytus kokybės rodiklius, kuriuos naudotojai galės pasirinkti iš teikiamo sąrašo.

 

Stambaus mastelio topografinių planų derinimas su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis"

TOPD paslauga apima topografavimo dokumentų tikrinimo atsakingose organizacijose, derinimo savivaldybėje ir proceso eigos stebėjimo procedūras. Paslaugos naudotojai aktualioje teritorijoje gali gauti žinias iš inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų apie inžinerinių tinklų objektus. Planuotojams TOPD paslauga suteikia galimybę pasitikrinti ar jiems aktuali teritorija yra suderinta TOPD procedūrose.