BENDROSIOS ERDVINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Lietuvos erdvinės informacijos portalą (toliau – portalas), pasiekiamą adresu www.geoportal.lt, tvarko ir nuolatinę priežiūrą teikia viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra (toliau – portalo tvarkytojas).

1.2. Portalo tvarkytojas sudaro portalo paslaugų gavėjui (toliau – naudotojas) sąlygas pasiekti erdvinių duomenų rinkinius, kuriuos pagal dvišales duomenų teikimo sutartis į portalą teikia juridinis arba fizinis asmuo – duomenų teikėjas, (toliau – Erdvinių duomenų rinkinys). Informacija apie duomenų teikėją pateikiama metaduomenyse (laukas „Resurso kūrėjo kontaktas").

1.3. Pagal šias Bendrąsias erdvinių duomenų naudojimo sąlygas (toliau – Sąlygos) portalo tvarkytojas suteikia naudotojui neribotoje teritorijoje galiojančią, neišimtinę, nemokamą, neperleidžiamą Erdvinių duomenų rinkinio naudojimo per portalo tinklo paslaugas teisę. Ši teisė suteikiama tik tam, kad naudotojas galėtų naudotis Erdvinių duomenų rinkiniu šiose Sąlygose nustatyta tvarka.

1.4. Šios Sąlygos yra teisiškai įpareigojantis reikalavimas naudotojui ir susitarimas su portalo tvarkytoju dėl portale publikuojamo Erdvinių duomenų rinkinio ir su juo susijusių paslaugų bendrųjų naudojimo sąlygų. Šios sąlygos neapima galimai atskiru rašytiniu susitarimu su portalo tvarkytoju suderintų paslaugų naudojimo sąlygų.

1.5. Informacija naudotojui apie Sąlygas pateikiama viešai portalo skiltyje „Pagalba" bei skiltyje „Mano portalas", kortelėje „Mano užsakymai".

 

2. Erdvinių duomenų teikimo tvarka

2.1. Naudotojui įvykdžius Erdvinių duomenų rinkinio užsakymą ir patvirtinus savo sutikimą su Sąlygomis, portalo tvarkytojas, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sąlygų patvirtinimo dienos, pateikia naudotojui portale prieigą prie Erdvinių duomenų rinkinio.

2.2. Informacija apie duomenų užsakymą ir naudojimą naudotojui yra teikiama www.geoportal.lt skiltyje „Mano portalas", kortelėje „Mano užsakymai".

2.3. Jei naudotojas yra juridinis asmuo, jis raštu portalo tvarkytojui pateikia prašymą su įgaliotų asmenų sąrašu, kuriame nurodomas kiekvieno įgalioto asmens vardas, pavardė ir prisijungimo vardas. Portalo tvarkytojas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sąrašo gavimo dienos įgaliotiems asmenims suteikia teises daryti užsakymus naudotojo vardu. Prašymo forma pateikiama www.geoportal.lt skiltyje „Pagalba", kortelėje „Dažnai užduodami klausimai" > „Prisijungimas prie geoportal.lt įmonės vardu".

2.4. Jei yra numatyti Erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimai, priklausomai nuo naudotojo pasirinkimo užsakymo metu, portale bus teikiama prieiga prie atnaujintų duomenų.

2.5. Jei numatyti Erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimai nėra periodiniai, naudotojas apie tokius atnaujinimus informuojamas elektroniniu paštu.

2.6. Pasibaigus užsakymo galiojimo laikui, naudotojas netenka teisės naudotis Erdvinių duomenų rinkiniu, ir naudotojui nebeteikiami Erdvinių duomenų rinkinio atnaujinimai.

2.7. Naudotojas yra informuotas ir sutinka, kad:

2.7.1. Erdvinių duomenų rinkinio turinys, forma ir pobūdis gali būti keičiamas jam apie tai iš anksto nepranešus;

2.7.2. Erdvinių duomenų rinkinys gali būti laikinai nepasiekiamas dėl vykdomų atnaujinimų ar techninių priežasčių;

2.7.3. užblokavus prieigą prie naudotojo paskyros bus neįmanoma pasiekti Erdvinių duomenų rinkinio, savo paskyros duomenų, kitų ten saugomų rinkmenų ar informacijos;

2.7.4. fiksuotas maksimalus skaičius, kiek kartų naudotojas gali siųsti arba gauti duomenis, šiuo metu nenustatytas ir gali būti keičiamas bet kuriuo metu.

2.8. Naudotojas yra informuotas, kad www.geoportal.lt pateikiama informacija kita kalba yra tik naudotojo patogumui. Jei yra prieštaravimų tarp informacijos, pateiktos naudotojo sąsajoje lietuvių kalba ir informacijos, pateiktos kita kalba, turi būti vadovaujamasi informacija, pasiekiama lietuviškoje naudotojo sąsajoje lietuvių kalba.

 

3. ERDVINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO TVARKA

3.1. Naudotojas įsipareigoja:

3.1.1. naudoti Erdvinių duomenų rinkinį tik tais tikslais, kuriuos leidžia šios Sąlygos, Erdvinių duomenų rinkinio metaduomenų  dokumento srityje „Apribojimai"  nurodytos sąlygos  ir atitinkami įstatymai, kiti teisės aktai ar visuotinai priimtos normos bei rekomendacijos;

3.1.2. neperduoti jam suteiktos portalo tinklo paslaugos prieigos adreso kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, išskyrus naudotojo įgaliotus asmenis ar kitaip jos neatskleisti jokia forma, jokiomis priemonėmis be raštiško portalo tvarkytojo sutikimo;

3.1.3. užtikrinti, kad naudotojo įgalioti asmenys duomenis naudotų tik šiose Sąlygose ar Erdvinių duomenų rinkinio užsakymo metu nurodytu naudojimo tikslu ir tvarka;

3.1.4. bet kokio pavidalo medžiagoje (pavyzdžiui, skaitmeninėje, spausdintoje), sukurtoje naudojant užsakytus duomenis ar jų dalį, aiškiai nurodyti duomenų pavadinimą ir autoriaus teises: „{antraštė} Ⓒ {duomenų teikėjo pavadinimas}, {Naudotojo įrašoma duomenų rinkinio atsisiuntimo data: Metai-mėnuo}"

3.2. Naudotojas patvirtina, kad:

3.2.1. jo pateikta informacija (pavyzdžiui, tapatybės ar kontaktiniai duomenys) įvesta www.geoportal.lt svetainėje registruojantis ar naudojant duomenis visada bus teisinga. Pasikeitus šiai informacijai naudotojas turi nedelsdamas atnaujinti ją www.geoportal.lt skiltyje „Mano portalas", kortelėje „Mano profilis";

3.2.2. prieigai prie portalo ir Erdvinių duomenų rinkinio naudojamas naudotojo vardas ir slaptažodis bus laikomi paslaptyje. Sužinojęs apie bet kokį neleistiną naudojimą turimu naudotojo vardu ir slaptažodžiu, naudotojas privalo apie tai informuoti portalo tvarkytoją adresu www.geoportal.lt > Pagalba > Paklausimai;

3.2.3. neužsiims jokia portalo darbą trikdančia veikla;

3.2.4. jokiais tikslais, neperduos, neparduos, neperparduos ar kitaip neplatins Erdvinių duomenų rinkinio informacijos, išskyrus atvejus, kai ši teisė aiškiai suteikta pagal atvirosios licencijos sąlygas;

3.2.5. nepašalins, neuždengs bei nekeis jokių pranešimų apie nuosavybės teises (įskaitant pranešimus apie autorių teises bei prekių ženklus);

3.2.6. naudodamasis Erdvinių duomenų rinkiniu, nenaudos prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų ženklų ar logotipų tokiu būdu, kuris galėtų ar kuriuo būtų siekiama sukelti painiavą, nustatant tų prekių ženklų, pavadinimų ar logotipų savininką ar teisėtą jų naudotoją.

3.3. Naudotojas neturi teisės (ir neturi teisės leisti kitam asmeniui) kopijuoti, keisti apgrąžos inžinerijos (angl. reverse engineering) ar jos pagrindu kurti išvestinius darbus, taip pat dekompiliuoti ar kitaip stengtis sužinoti programinės įrangos ar kitos jos dalies išeitinius kodus, išskyrus atvejus kai tai yra oficialiai leidžiama ar reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, arba ši teisė atskiru raštišku susitarimu suteikta portalo tvarkytojo.

 

4. PORTALO TVARKYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Portalo tvarkytojas teikia prieigą prie duomenų per portalo tinklo paslaugas www.geoportal.lt svetainėje, kurios pasiekiamumas užtikrinamas ne mažiau nei 90 procentų darbo laiko darbo metu darbo dienomis.

4.2. Portalo tvarkytojas informuoja naudotoją apie planuojamus darbus, dėl kurių portalo tinklo paslaugos negalės būti pasiekiamos www.geoportal.lt svetainėje.

4.3. Portalo tvarkytojas gali, bet neįsipareigoja vykdyti Erdvinių duomenų rinkinio duomenų atnaujinimus pagal naudotojo teikiamas pastabas ar perduoti gautas pastabas duomenų teikėjui.

 

5. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENINĖ INFORMACIJA

5.1. Informacija apie portalo duomenų apsaugos būdus ir portalo tvarkytojo vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama www.geoportal.lt skiltyje „Pagalba", kortelėje „Asmens duomenų saugumas". Naudotojas patvirtina, kad su nurodyta informacija yra susipažinęs, bei sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi, atsižvelgiant į šias asmens duomenų saugumo nuostatas.

5.2. Naudotojo asmens duomenis portalo tvarkytojas tvarko siekdamas įvykdyti užsakymą, portalo paslaugų gavėjų atliekamų erdvinių duomenų rinkinių, portalo elektroninių paslaugų užsakymų administravimo tikslu.

5.3. Naudotojas sutinka, kad portalo tvarkytojas, užsakytų duomenų savininkui pareikalavus, pateiktų jam šiuos duomenis: naudotojo vardas Lietuvos erdvinės informacijos portale, atstovaujamos organizacijos pavadinimas bei duomenų užsakymo data.

 

6. AUTORIAUS TEISĖS

6.1. Portalo turinio (duomenų, programinės įrangos) autoriaus teisės nurodytos www.geoportal.lt skiltyje „Metodinė informacija", kortelėje „Autorių teisių informacija".

 

7. SĄLYGŲ GALIOJIMAS

7.1. Sąlygos įsigalioja prisijungusiam naudotojui užsakius Erdvinių duomenų rinkinį ir paspaudimu patvirtinus parinktį „Sutinku" tuo atveju, kai tokia parinktis teikiama nurodytoje naudotojo sąsajoje.

7.2. Sąlygų galiojimas pasibaigia kai:

7.2.1. naudotojas nebesinaudoja Erdvinių duomenų rinkiniu;

7.2.2. Portalo tvarkytojas vienašališkai nutraukia Erdvinių duomenų rinkinio ir su juo susijusių paslaugų teikimą;

7.3. Portalo tvarkytojas gali nutraukti Erdvinių duomenų rinkinio ir su juo susijusių paslaugų teikimą:

7.3.1. jei naudotojas pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, susijusias su duomenų naudojimu arba kurią nors Sąlygų nuostatą;

7.3.2. jei portalo tvarkytojas privalo stabdyti duomenų teikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar dėl kitų priežasčių;

7.3.3. vienašališku portalo tvarkytojo sprendimu.

7.4. Pasibaigus Sąlygų galiojimui naudotojas privalo nebenaudoti Erdvinių duomenų rinkinio jokiais tikslais.

 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Naudotojas prisiima visą atsakomybę už Sąlygose numatytų savo įsipareigojimų nevykdymą bei tokio nevykdymo pasekmes, įskaitant ir portalo tvarkytojo dėl to galimai patirtą žalą.

8.2. Naudotojas, pažeidęs šias sąlygas, atlygina portalo tvarkytojo patirtus nuostolius ir turtinę žalą Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

8.3. Portalo tvarkytojas neatsako už galimą Erdvinio duomenų rinkinio duomenų neatitiktį naudotojo lūkesčiams.

8.4. Portalo tvarkytojas neatsako dėl Erdvinių duomenų rinkinio, perduodamo per portalą, pasiekiamumo, jei Erdvinių duomenų rinkinys nepasiekiamas ne dėl portalo tvarkytojo kaltės.

8.5. Portalo tvarkytojas neatsako už duomenų pateikimo kokybę naudojant trečiųjų šalių programinę įrangą ir už prarastą ar iškreiptą informaciją transformuojant duomenis į tarpusavyje ne visiškai suderinamus formatus.

8.6. Portalo tvarkytojas neatsako už naudotojo negalėjimą pasinaudoti duomenimis ar portalo tinklo paslaugomis dėl netinkamos naudotojo techninės ir (arba) programinės įrangos, interneto ryšio, naudojimo būdo ir kitų netinkamo naudojimo atvejų.

8.7. Portalo tvarkytojas neatsako už nuostolius ar žalą, kuriuos naudotojas patyrė dėl to, kad:

8.7.1. ištrynė, pažeidė arba neišsaugojo turinio ir kitų ryšio duomenų, kuriuos turėjo ar perdavė naudodamasis portalo tinklo paslaugomis,

8.7.2. registruodamasis portale nepateikė teisingos informacijos,

8.7.3. nepasirūpino savo slaptažodžių ir paskyros duomenų saugumu ir konfidencialumu.

8.8. Šiame skyriuje numatyti portalo tvarkytojo atsakomybės apribojimai galioja neatsižvelgiant į tai, ar apie tokių nuostolių ar žalos atsiradimo galimybę naudotojas buvo informuotas.

8.9. Nei viena iš Sąlygose nurodytų šalių neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tas nevykdymas yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, pasekmė.

8.10. Ginčai, iškilę dėl šių Sąlygų, sprendžiami dvišaliu susitarimu arba, susitarimo nepasiekus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.11. Pasikeitus šalių juridiniam statusui, Sąlygose numatytos teisės ir pareigos pereina jų teisių perėmėjams, o jas likvidavus, kai tai įmanoma, teisės ir pareigos pereina jas įgijusiems asmenims.

 

2024 VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Vilnius