.

Profilis: Nacionalinis (Duomenys)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

GDR50LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys
GDR50LT – georeference spatial data set for the territory of the Republic of Lithuania at the scale of 1:50 000

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {C8F4086B-03E0-38A5-F5EF-F7A29A15923B}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set): utf8 (utf8)
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra (Construction Sector Development Agency)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): pagalba@geoportal.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 52724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.ssva.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2024-04-25
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): LKS-94
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): GDR50LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (GDR50LT – georeference spatial data set for the territory of the Republic of Lithuania at the scale of 1:50 000)
Sutrumpintas pavadinimas (Alternate Title): GDR50LT-V2 (GDR50LT-V2)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2023-12-31
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Unikalus ištekliaus identifikatorius (Unique Resource Identifier): GDR50LT
Duomenų resurso kalba (Dataset Language): eng
Duomenų resurso tema (Topic Category): Vaizdiniai / pagrindiniai žemėlapiai ir (arba) žemės danga (Imagery and Base Maps)
Erdvinė rezoliucija (Spatial Resolution): 50000
Santrauka (Abstract): Parsisiuntimo paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GDR50LT) yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai, susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų ir saugomų teritorijų ribomis, ir pan. (Download service - The georeferenced spatial data set of the territory of the Lithuanian Republic at the scale 1:50 000 (abbreviated name - GDR50LT) is the State spatial data set, that stores spatial data of natural and anthropogenic features of terrain which are located in the territory of the Republic of Lithuania. This spatial data set consists of the features related to water bodies, land cover, transport network, engineering communications, geodetic points, relief, geographic names, boundaries of administrative units and protected areas, etc.)
Tikslas (Purpose): GDR50LT gali būti naudojama sprendžiant teminius uždavinius, transporto organizavimo, logistikos, teisėsaugos, karybos, saugos ir krizių prevencijos uždaviniams spręsti bei sudarant įvairių duomenų rinkinius bei žemėlapius. (GDR50LT might be used to solve task related to transportation, logistics, law, military, safety and various others thematic tasks. Also this data set can be used for preparing various maps and spatial data sets.)
Erdvinio vaizdavimo tipas (Spatial Representation Type): Vektorius (Vector)
Resurso kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Nacionalinė žemės tarnyba (National Land Service)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Jovita Sinkevičiūtė (Jovita Sinkevičiūtė)
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 01103
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): nzt@nzt.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): 8 706 85 178
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.nzt.lt
Contact instructions (Kontaktinės instrukcijos): 188704927 (188704927)
Aprėptis (Extent):

Aprėptis (1) (Extent (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1))
Geografinis padengimas (Geographic Element):

Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1)) / Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))
Vakarų ribojanti koordinatė (West Bound Longitude): 20.7
Rytų ribojanti koordinatė (East Bound Longitude): 27.2
Pietų ribojanti koordinatė (South Bound Latitude): 53.8
Šiaurės ribojanti koordinatė (North Bound Latitude): 56.6
Būklė (Status): Tebekuriamas (Under development)
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): https://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/gdb50lt_wms/image1.png
Bylos tipas (File Type): PNG

Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): https://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/GDR50LT-V2/image3.png
Bylos tipas (File Type): PNG
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Geografiniai pavadinimai (Geographical names)
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): Administraciniai vienetai (Administrative units)
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): Transporto tinklai (Transport networks)
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): Hidrografija (Hydrography)
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): Saugomos teritorijos (Protected sites)
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): Žemės danga (Land cover)
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): Keliai
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): Geležinkeliai
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): Hidrografijos objektai
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): Elektros tinklai
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): Dujotiekiai
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): Naftotiekiai
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): Žemės danga
Raktažodžiai (14) (Descriptive Keywords (14)): Oro uostai
Raktažodžiai (15) (Descriptive Keywords (15)): Kapinės
Raktažodžiai (16) (Descriptive Keywords (16)): Sąvartynai
Raktažodžiai (17) (Descriptive Keywords (17)): Durpynai
Raktažodžiai (18) (Descriptive Keywords (18)): Karjerai
Raktažodžiai (19) (Descriptive Keywords (19)): Pastatai
Raktažodžiai (20) (Descriptive Keywords (20)): Oro navigacinės kliūtys
Raktažodžiai (21) (Descriptive Keywords (21)): Geodeziniai punktai
Raktažodžiai (22) (Descriptive Keywords (22)): Administraciniai vienetai
Raktažodžiai (23) (Descriptive Keywords (23)): Saugomos teritorijos
Raktažodžiai (24) (Descriptive Keywords (24)): Vietovardžiai
Raktažodžiai (25) (Descriptive Keywords (25)): Reljefas
Raktažodžiai (26) (Descriptive Keywords (26)): SRM
Raktažodžiai (27) (Descriptive Keywords (27)): Roads
Raktažodžiai (28) (Descriptive Keywords (28)): Railroads
Raktažodžiai (29) (Descriptive Keywords (29)): Hidrografija (Hydrography)
Raktažodžiai (30) (Descriptive Keywords (30)): Power networks
Raktažodžiai (31) (Descriptive Keywords (31)): Pipelines
Raktažodžiai (32) (Descriptive Keywords (32)): Žemės danga (Land cover)
Raktažodžiai (33) (Descriptive Keywords (33)): Airports
Raktažodžiai (34) (Descriptive Keywords (34)): Cemeteries
Raktažodžiai (35) (Descriptive Keywords (35)): Dumps
Raktažodžiai (36) (Descriptive Keywords (36)): Quarries
Raktažodžiai (37) (Descriptive Keywords (37)): Statiniai (Buildings)
Raktažodžiai (38) (Descriptive Keywords (38)): Airnavigation obstancles
Raktažodžiai (39) (Descriptive Keywords (39)): Geodetic points
Raktažodžiai (40) (Descriptive Keywords (40)): Administratyve units
Raktažodžiai (41) (Descriptive Keywords (41)): Protected areas
Raktažodžiai (42) (Descriptive Keywords (42)): Placenames
Raktažodžiai (43) (Descriptive Keywords (43)): Relief
Raktažodžiai (44) (Descriptive Keywords (44)): DEM
Raktažodžiai (45) (Descriptive Keywords (45)): Georeferenciniai duomenys
Raktažodžiai (46) (Descriptive Keywords (46)): Georeferenced data
Raktažodžio Tipas (Keyword Type): Tema (Theme)
Duomenų apribojimai (Resource Constraints):

Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))
Prieigos apribojimai (Access Constraints): Autoriaus teisės (Copyright)
Naudojimo apribojimai (Use Constraints): Licencija (License)
Duomenų priežiūra (Resource Maintenance):

Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Nepastovios trukmės intervalais (Irregular)
Atnaujinimo apimtys (Update scope): Duomenų rinkinys (Dataset)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): ESRI FileGeodatabase, ESRI Shape, kt.
Formato versija (Version): -
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra (Construction Sector Development Agency)
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): pagalba@geoportal.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.ssva.lt
Platintojo formatas (Distributor Format):

Platintojo formatas (1) (Distributor Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo formatas (1) (Distributor Format (1))
Formato pavadinimas (Name): ESRI File Geodatabase, ESRI Shapefile, ...
Formato versija (Version): -
Specifikacija (Specification): https://www.geoportal.lt/geoportal/specifikacijos (https://www.geoportal.lt/geoportal/specifikacijos)
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Istorija (Lineage): Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (GDR50LT) apima visą Lietuvos teritoriją. GDR50LT atnaujinamas periodiškai automatizuotai naudojant Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinį (GRPK), Valstybinį geodezinio pagrindo duomenų rinkinį (GPDR), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenis. (The spatial data set of the reference base of territory of Lithuania Republic at the scale 1:50 000 covers the whole territory Lithuania. The main data sources of GDR50LT are the National Reference Base Data Set at Scale 1:10 000 (GDR10LT, lt. Valstybinis georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys M1:10 000), the National spatial data set of geodetic base (GPDR, lt. Valstybinis geodezinio pagrindo duomenų rinkinys), the Cadaster of Protected Sites (lt. Valstybės saugomų teritorijų kadastras). The spatial data set created and updated automatically.)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): GDR50LT specifikacija: https://www.geoportal.lt/geoportal/specifikacijos (GDR50LT specification: https://www.geoportal.lt/geoportal/specifikacijos)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2022
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Paaiškinimas (Explanation): Erdvinis duomenų rinkinys visiškai atitinka GDR50LT specifikaciją (The spatial data set correspond to the GDR50LT specification completely)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)