.

Profilis: Nacionalinis (Duomenys)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (statinis)
GRPK – Spatial data set of (geo) reference base cadastre (static)

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): F4C3A7B0-9994
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set): utf8 (utf8)
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ Žemės ūkio duomenų centras (SE Zemes ukio duomenu centras)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Laurynas Liudvinavičius (Laurynas Liudvinavičius)
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): pagalba@geoportal.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 52724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://www.gis-centras.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2023-12-06
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): LKS-94
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (statinis) (GRPK – Spatial data set of (geo) reference base cadastre (static))
Sutrumpintas pavadinimas (Alternate Title): GRPK (GRPK)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2023-11-30
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Unikalus ištekliaus identifikatorius (Unique Resource Identifier): GDR10LT
Duomenų resurso kalba (Dataset Language): eng
Duomenų resurso tema (Topic Category): Vaizdiniai / pagrindiniai žemėlapiai ir (arba) žemės danga (Imagery and Base Maps)
Erdvinė rezoliucija (Spatial Resolution): 10000
Santrauka (Abstract): Parsisiuntimo paslauga – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (GRPK). GRPK yra valstybės kadastras, kuriame registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro topografiniai objektai apibūdinantys vandens telkinius, žemės dangą, transporto tinklą, inžinerinę infrastruktūrą, geodezinius punktus, aukščio taškus, vietovardžius ir kt. GRPK objektai turi unikalius identifikatorius ir gyvavimo ciklo informaciją. (Download service – Spatial data set of (geo)reference base cadastre (GRPK). GRPK is the state cadaster, where spatial data and information representing stable natural and anthropogenic features in the territory of the Respublic of Lithuania are registered. This spatial data set consists of topographic objects describing water bodies, land cover, transport network, engineer infrastrucure, geodetic points, elevation values, geographic names, etc. GRPK objects have unique identifiries and lifesicle information.)
Tikslas (Purpose): GRPK duomenys gali būti taikomi kadastrų ir registrų tvarkymui, savivaldybių bendriesiems ir specialiesiems planams rengti, transporto organizavimo, logistikos, teisėsaugos, karybos, saugos ir krizių prevencijos uždaviniams spręsti, sudarant įvairių duomenų rinkinius bei žemėlapius ar kitiems uždaviniams. (GRPK can be applied to the management of cadastres and registers, preparation of general and special plans of municipalities, transport organization, logistics, law enforcement, military, safety and crisis prevention tasks solve by creating various data sets and maps or for other tasks.)
Erdvinio vaizdavimo tipas (Spatial Representation Type): Vektorius (Vector)
Resurso kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (Ministry of Environment of the Republic of Lithuania)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): - (-)
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): A. Jakšto g. 4
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 01105
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@am.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): 8 626 22252
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://am.lrv.lt/lt/
Aprėptis (Extent):

Aprėptis (1) (Extent (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1))
Geografinis padengimas (Geographic Element):

Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1)) / Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))
Vakarų ribojanti koordinatė (West Bound Longitude): 20.8
Rytų ribojanti koordinatė (East Bound Longitude): 27
Pietų ribojanti koordinatė (South Bound Latitude): 53.8
Šiaurės ribojanti koordinatė (North Bound Latitude): 56.5
Būklė (Status): Palaikomas, naujinamas (On-going, updated)
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/gdb10lt_wms/image1.png
Bylos tipas (File Type): PNG

Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/gdb10lt_wms/image2.png
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Geografiniai pavadinimai (Geographical names)
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): Transporto tinklai (Transport networks)
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): Hidrografija (Hydrography)
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): Žemės danga (Land cover)
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): GRPK
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): Georeferencinio pagrindo kadastras
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): GDR10LT
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): GDB10LT
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): Keliai
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): Geležinkeliai
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): Hidrografija
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): Vidaus vandens telkiniai
Raktažodžiai (14) (Descriptive Keywords (14)): Žemės danga
Raktažodžiai (15) (Descriptive Keywords (15)): Pastatai
Raktažodžiai (16) (Descriptive Keywords (16)): Bokštai
Raktažodžiai (17) (Descriptive Keywords (17)): Geodeziniai punktai
Raktažodžiai (18) (Descriptive Keywords (18)): Aukščio taškai
Raktažodžiai (19) (Descriptive Keywords (19)): Administracinių vienetų ribos
Raktažodžiai (20) (Descriptive Keywords (20)): Geografiniai pavadinimai
Raktažodžiai (21) (Descriptive Keywords (21)): Vietovardžiai
Raktažodžiai (22) (Descriptive Keywords (22)): Miškai
Raktažodžiai (23) (Descriptive Keywords (23)): Užstatytos teritorijos
Raktažodžiai (24) (Descriptive Keywords (24)): Aukštos įtampos elektros tinklai
Raktažodžiai (25) (Descriptive Keywords (25)): Magistralinis dujotiekis
Raktažodžiai (26) (Descriptive Keywords (26)): Magistralinis naftotiekis
Raktažodžiai (27) (Descriptive Keywords (27)): Oro navigacinės kliūtys
Raktažodžiai (28) (Descriptive Keywords (28)): UNESCO objektai
Raktažodžiai (29) (Descriptive Keywords (29)): GDR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (statinis)
Raktažodžiai (30) (Descriptive Keywords (30)): (Geo)reference base cadastre
Raktažodžiai (31) (Descriptive Keywords (31)): GRPK – spatial data set of (geo)reference base cadastre
Raktažodžiai (32) (Descriptive Keywords (32)): GDR10LT – georeferential spatial data set at scale 1:10 000 of the Republic of Lithuania (static)
Raktažodžiai (33) (Descriptive Keywords (33)): Georeferenciniai duomenys
Raktažodžiai (34) (Descriptive Keywords (34)): Georeferenced data
Raktažodžio Tipas (Keyword Type): Tema (Theme)
Duomenų apribojimai (Resource Constraints):

Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))
Prieigos apribojimai (Access Constraints): Autoriaus teisės (Copyright)
Naudojimo apribojimai (Use Constraints): Licencija (License)
Duomenų priežiūra (Resource Maintenance):

Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Mėnesinis (Monthly)
Priežiūros pastabos (Maintenance Note): GRPK yra atnaujinamas nuolatos (GRPK is updated continuously)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): ESRI Shape
Formato versija (Version): -
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ Žemės ūkio duomenų centras (SE Zemes ukio duomenu centras)
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): pagalba@geoportal.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://www.geoportal.lt, https://www.gis-centras.lt
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Istorija (Lineage): GRPK duomenys yra atnaujinami naudojant Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT, savivaldybių erdvinių duomenų rinkinius, kadastrinių matavimų duomenis, valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio (GPDR), Lietuvos Respublikos adresų registro administracinių ribų, Kultūros vertybių registro ir kitų teikėjų erdvinius duomenis (žr. www.geoportal.lt/download/Specifikacijos/GDR10LT_specifikacija.pdf 1 skyrių). GDR10LT sluoksnių GELEZINK, HIDRO_L, KELIAI, PLOTAI, PLOTAI_L, KELIAI erdviniai objektai naujinami vadovaujantis ORT10LT matoma vietovės situaciją. Kiti sluoksniai - pagal kitų teikėjų periodiškai teikiamus erdvinius duomenis. Pagal GRPK naudotojų pastabas GRPK sluoksniai yra atnaujinami nuolatos. (GRPK cover the whole territory of the Republic of Lithuania. The main data sources of GRPK is digital raster ortophotographic map of the territory of the Republic of Lithuania at the scale of 1:10 000 (ORT10LT), spatial data of municipalities, field measurements, etc. Other source data are used as well. For example, spatial data from Registry of Addresses, IS of Lithuania Roads, Civil Aviation Administration, etc. (see www.geoportal.lt/download/Specifikacijos/GDR10LT_specifikacija.pdf chapter 1 - skyrius 1). The spatial data of the layers, named as GELEZINK, HIDRO_L, KELIAI, PLOTAI, PLOTAI_L, KELIAI are updated presently on the background ORT10LT. The field revision ant measurements of spatial objects are used additionally.)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikacija - www.geoportal.lt/geoportal/specifikacijos#GRPK. (Georeference base cadastre data specifikation - www.geoportal.lt/geoportal/specifikacijos#GRPK)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2017-12-29
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Paaiškinimas (Explanation): Pilnai atitinka specifikaciją (Fully complies with the specification)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)