.

Profilis: Nacionalinis (Paslauga)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimų duomenys (WMS peržiūros paslauga)
Elektromagnetic field observation data (WMS service)

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {E72725E6-77F6-4009-901E-AA6811D8D4ED}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Paslauga (Service)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (SE “GIS-Centras”)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Živilė Jakubkaitė (Živilė Jakubkaitė)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Sėlių g. 66
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Funkcija (Function): Informacija (Information)
Metaduomenų data (Date Stamp): 2022-10-26
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 2005
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimų duomenys (WMS peržiūros paslauga) (Elektromagnetic field observation data (WMS service))
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2022-08-01
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Santrauka (Abstract): Peržiūros paslauga - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimų duomenys. Radiotechniniai objektai ir akumuliuoti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos duomenys, pateikti kaip energijos srauto tankis, kurio ribinė vertė yra 10 W/kv. m. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsena vykdoma pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 "Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.394370/asr). Stebėseną vykdo radiotechninio objekto operatorius pagal su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru teisės aktų nustatyta tvarka suderintą elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą. Stebėsenos taškai yra tiesioginio radiotechninio objekto antenos matymo lauke. Teritorijoje aplink pastatus elektromagnetinės spinduliuotės matavimai atliekami 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus. Stebėsenos parametrai nustatomi pagal Lietuvos higienos normą HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 gHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo"(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.393801/asr). (View service - National public health centre elektromagnetic field observation data. Radiotechnical objects and accumulated electromagnetic observation data presented as density of electromagnetic flow with maximal allowed value 10 W per sq.meter. Observation is conducted by operators of radiotechnical objects coordinated by the National public health centre in accordance with regulation issued by the Ministry of Health on March 2, 2011. Measurement points are located in visibility field of the antenna of a radiotechnical object; near constructions – at 1.5 meter above ground surface. Observation parameters are specified in the hygienic normative regulation HN 80:2015 approved by the Ministry of Health on March 2, 2011.)
Paslaugos kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (SE “GIS-Centras”)
Vaidmuo (Role): Kūrėjas (Originator)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Sėlių g. 66
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Contact instructions (Kontaktinės instrukcijos): 291349070 (291349070)
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Atmospheric conditions
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): infoMapAccessService
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): Radiotechniniai objektai
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): stebėsenos duomenys
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): elektromagnetinė spinduliuotė
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): nvsc
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): energija
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): atviri duomenys
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): peržiūra
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): radiotechnical objects
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): observation data
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): electromagnetic field
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): energy
Raktažodžiai (14) (Descriptive Keywords (14)): open data
Raktažodžiai (15) (Descriptive Keywords (15)): view service
Raktažodžio Tipas (Keyword Type): Tema (Theme)
Geografinės paslaugos tipas (Service Type): view
Sąsajos tipas (Coupling Type): Tvirtas (Tight)
Turi operacijas (Contains Operations):

Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Turi operacijas (1) (Contains Operations (1))
Operacijos pavadinimas (Operation Name): GetCapabilities, GetMap (GetCapabilities, GetMap)
Paskirstyta kompiuterinė platforma (DCP): WebServices (WebServices)
Geografinės paslaugos prieigos vieta (Connection Point): https://www.geoportal.lt/mapproxy/nvsc_eml
Paslaugos priežiūra (Resource Maintenance):

Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Geografinė paslauga (1) (Service Identification (1)) / Paslaugos priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Pusmetinis (Biannually)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo būdai (Transfer Options):

Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))
Tiesioginė prieiga (On Line): https://www.geoportal.lt/mapproxy/nvsc_eml
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): WMS
Formato versija (Version): 1.3.0