.

Profilis: Nacionalinis (Duomenys)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

Dirv_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys
Dirv_DR10LT – spatial data set of soil of the territory of the Republic of Lithuania at scale 1:10 000

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {5F90D980-32A6-CBDC-6708-5E8B2B5FC8E7}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set): utf8 (utf8)
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ Žemės ūkio duomenų centras (State EnterpriSE Centre for Agricultural Data)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): pagalba@geoportal.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Metaduomenų data (Date Stamp): 2023-03-06
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): LKS-94
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): Dirv_DR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys (Dirv_DR10LT – spatial data set of soil of the territory of the Republic of Lithuania at scale 1:10 000)
Sutrumpintas pavadinimas (Alternate Title): Dirv_DR10LT (Dirv_DR10LT)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2022-12-31
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Unikalus ištekliaus identifikatorius (Unique Resource Identifier): Dirv_DB10LT
Duomenų resurso kalba (Dataset Language): eng
Duomenų resurso tema (Topic Category): Žemės ūkis ir ūkininkavimas (Agriculture and Farming)
Erdvinė rezoliucija (Spatial Resolution): 10000
Santrauka (Abstract): Parsisiuntimo paslauga - M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT turinį sudaro pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją LTDK-99 ir pagal Lietuvos dirvožemio tipologinių vienetų bendrąjį sistematinį sąrašą LT_DTV96 susisteminti ir atitinkama tvarka koduoti duomenys apie Lietuvos dirvožemių išsidėstymą, jų fizines ir agrochemines savybes, taip pat kokybę, derlingumą ir kitas charakteristikas. Dirv_DR10LT kuriamas visai Lietuvos teritorijai. Šiuo metu sukurti duomenys dengia dalį Lietuvos teritorijos. (Download service - Soil Data Base contains data on soil distribution in Lithuania, its physical and agrochemical characteristics as well as its quality, fertility and other characteristics. The data is systematized on the Lithuania soil classification LTDK-99 and Lithuania soil tipological unit general systematic list LT_DTV96 basis. Dirv_DR10LT is planned for the entire territory of Lithuania. At the moment the data base partially cover the territory of Lithuania.)
Tikslas (Purpose): Dirv_DR10LT duomenys naudojami atliekant žemės našumo įvertinimą ir žemės vertės tikslesniam nustatymui, o tuo pačiu užtikrinant nuosavybės teisių atkūrimą bei žemės tvarkymo procesus. Dirv_DR10LT naudojama kurti žemės informacinę sistemą (ŽIS) Lietuvos teritorijai. (Dirv_DR10LT data is used while evaluation of the land rating and for the exact value calculation. Also it is used for the information system ŽIS to develop.)
Erdvinio vaizdavimo tipas (Spatial Representation Type): Vektorius (Vector)
Resurso kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Nacionalinė žemės tarnyba (National Land Service)
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 01103
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): nzt@nzt.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.nzt.lt
Contact instructions (Kontaktinės instrukcijos): 188704927 (188704927)
Aprėptis (Extent):

Aprėptis (1) (Extent (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1))
Geografinis padengimas (Geographic Element):

Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1)) / Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))
Vakarų ribojanti koordinatė (West Bound Longitude): 20.7201
Rytų ribojanti koordinatė (East Bound Longitude): 26.9866
Pietų ribojanti koordinatė (South Bound Latitude): 53.7929
Šiaurės ribojanti koordinatė (North Bound Latitude): 56.5124
Būklė (Status): Tebekuriamas (Under development)
Iliustracija (Graphic Overview):

Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (1) (Graphic Overview (1))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/dirv_db10lt_dirvtipas/picture1.jpg
Bylos tipas (File Type): JPG

Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Iliustracija (2) (Graphic Overview (2))
Bylos pavadinimas (Interneto nuoroda) (File Name (Internet Link)): http://www.geoportal.lt/download/Matadata/Images/NZT/dirv_db10lt_dirvtipas/picture2.jpg
Bylos tipas (File Type): JPG
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Žemės danga (Land cover)
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): dirvožemis
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): žemės ūkis
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): derlingumas
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): žemės danga
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): Dirv_DR10LT
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): Dirv_DB10LT
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): našumo balas
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): nasumo balas
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): dirvožemio tipai
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): dirvozemio tipai
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): Duomenys žemės ūkiui
Raktažodžiai (13) (Descriptive Keywords (13)): Data for agriculture
Raktažodžiai (14) (Descriptive Keywords (14)): Duomenys matininkams ir žemėtvarkininkams
Raktažodžiai (15) (Descriptive Keywords (15)): Data for surveyors and land managers
Raktažodžiai (16) (Descriptive Keywords (16)): Dirva (Soil)
Raktažodžiai (17) (Descriptive Keywords (17)): land cover
Raktažodžio Tipas (1) (Keyword Type (1)): Tema (Theme)
Raktažodžio Tipas (2) (Keyword Type (2)): Tema (Theme)
Duomenų apribojimai (Resource Constraints):

Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Teisiniai apribojimai (1) (Legal Constraints (1))
Prieigos apribojimai (Access Constraints): Autoriaus teisės (Copyright)
Naudojimo apribojimai (Use Constraints): Licencija (License)
Duomenų priežiūra (Resource Maintenance):

Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Nepastovios trukmės intervalais (Irregular)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): shape
Formato versija (Version): -
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ Žemės ūkio duomenų centras (SE Centre for Agricultural Data)
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): pagalba@geoportal.lt
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Istorija (Lineage): Dirv_DR10LT duomenys pradėti kaupti 2001 m. ir buvo kuriami etapais. (Dirv_DR10LT data has been compiled since 2001 in several steps.)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): Dirv_DR10LT specifikacija – https://www.geoportal.lt/download/specifikacijos/Dirv_DR10LT_specifikacija.pdf (-)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2015-12-31
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Paaiškinimas (Explanation): - (-)
Patvirtinimas (Pass): Taip (true)