.

Profilis: Nacionalinis (Duomenys)

Metaduomenų peržiūra / Metadata preview

Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimų duomenys
Elektromagnetic field observation data

Metaduomenys (Metadata)

Metaduomenys (Metadata)
Bylos identifikatorius (File Identifier): {BD45F016-E515-42BB-8841-3E17364A394A}
Metaduomenų kalba (Metadata Language): lit
Metaduomenų koduotė (Metadata Character Set): utf8 (utf8)
Hierarchinis lygmuo (Hierarchy Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Metaduomenų kūrėjo kontaktas (Metadata Contact):

Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (SE “GIS-Centras”)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Živilė Jakubkaitė (Živilė Jakubkaitė)
Vaidmuo (Role): Kontaktinis asmuo (Point of contact)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Sėlių g. 66
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Metaduomenų kūrėjo kontaktas (1) (Metadata Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Funkcija (Function): Informacija (Information)
Metaduomenų data (Date Stamp): 2022-11-21
Metaduomenų standarto pavadinimas (Metadata Standard Name): LT/NMDP ISO19115:2007
Metaduomenų standarto versija (Metadata Standard Version): 1.2
Kalbų nuostatos (Locale):

Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))

Metaduomenys (Metadata) / Kalbų nuostatos (1) (Locale (1))
Papildomos kalbos kodas (Language Code): Anglų (English)
Simbolių koduotė (Character Encoding): utf8 (utf8)
Identifikatorius (ID) (Identifier (ID)): en
Referencinės sistemos identifikatorius (Reference System Information): LKS-94
Duomenų identifikavimas (Identification Information):

Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1))
Aprašas (Citation):

Aprašas (Citation)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation)
Pavadinimas (Title): Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimų duomenys (Elektromagnetic field observation data)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprašas (Citation) / Data (Date)
Data (Date): 2022-08-01
Datos tipas (Date Type): Revizija (Revision)
Unikalus ištekliaus identifikatorius (Unique Resource Identifier): {F80019B7-E06E-4ED6-B735-8DC015D595B6}
Duomenų resurso kalba (Dataset Language): eng
Duomenų resurso tema (Topic Category): Klimatologija, meteorologija ir (arba) atmosfera (Atmosphere and Climatic)
Erdvinė rezoliucija (Spatial Resolution): 10000
Santrauka (Abstract): Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimų duomenys. Radiotechniniai objektai ir akumuliuoti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos duomenys, pateikti kaip energijos srauto tankis, kurio ribinė vertė yra 10 W/kv. m. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsena vykdoma pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 "Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.394370/asr). Stebėseną vykdo radiotechninio objekto operatorius pagal su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru teisės aktų nustatyta tvarka suderintą elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą. Stebėsenos taškai yra tiesioginio radiotechninio objekto antenos matymo lauke. Teritorijoje aplink pastatus elektromagnetinės spinduliuotės matavimai atliekami 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus. Stebėsenos parametrai nustatomi pagal Lietuvos higienos normą HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 gHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo" (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.393801/asr). (National public health centre elektromagnetic field observation data. Radiotechnical objects and accumulated electromagnetic observation data presented as density of electromagnetic flow with maximal allowed value 10 W per sq.meter. Observation is conducted by operators of radiotechnical objects coordinated by the National public health centre in accordance with regulation issued by the Ministry of Health on March 2, 2011. Measurement points are located in visibility field of the antenna of a radiotechnical object; near constructions – at 1.5 meter above ground surface. Observation parameters are specified in the hygienic normative regulation HN 80:2015 approved by the Ministry of Health on March 2, 2011.)
Erdvinio vaizdavimo tipas (Spatial Representation Type): Vektorius (Vector)
Resurso kūrėjo kontaktas (Point of Contact):

Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1))
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (National Public Health Center under the Ministry of Health)
Asmens vardas, pavardė (Individual Name): Irena Taraškevičienė (Irena Taraškevičienė)
Vaidmuo (Role): Savininkas (Owner)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Pristatymo vieta (Delivery point): Kalvarijų g. 153
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): LT-08221
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@nvsc.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Resurso kūrėjo kontaktas (1) (Point of Contact (1)) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): 8 5 212 40 98
Tiesioginė prieiga (Online Resource): https://nvsc.lrv.lt/
Contact instructions (Kontaktinės instrukcijos): 291349070 (291349070)
Aprėptis (Extent):

Aprėptis (1) (Extent (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1))
Geografinis padengimas (Geographic Element):

Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Aprėptis (1) (Extent (1)) / Geografinis ribojantis karkasas (1) (Geographic Bounding Box (1))
Vakarų ribojanti koordinatė (West Bound Longitude): 20.7201
Rytų ribojanti koordinatė (East Bound Longitude): 26.9866
Pietų ribojanti koordinatė (South Bound Latitude): 53.7929
Šiaurės ribojanti koordinatė (North Bound Latitude): 56.5124
Raktažodžiai (1) (Descriptive Keywords (1)): Atmosferinės sąlygos (Atmospheric conditions)
Raktažodžiai (2) (Descriptive Keywords (2)): Radiotechniniai objektai
Raktažodžiai (3) (Descriptive Keywords (3)): stebėsenos duomenys
Raktažodžiai (4) (Descriptive Keywords (4)): elektromagnetinė spinduliuotė
Raktažodžiai (5) (Descriptive Keywords (5)): nvsc
Raktažodžiai (6) (Descriptive Keywords (6)): energija
Raktažodžiai (7) (Descriptive Keywords (7)): atviri duomenys
Raktažodžiai (8) (Descriptive Keywords (8)): radiotechnical objects
Raktažodžiai (9) (Descriptive Keywords (9)): observation data
Raktažodžiai (10) (Descriptive Keywords (10)): electromagnetic field
Raktažodžiai (11) (Descriptive Keywords (11)): energy
Raktažodžiai (12) (Descriptive Keywords (12)): open data
Raktažodžio Tipas (Keyword Type): Tema (Theme)
Duomenų priežiūra (Resource Maintenance):

Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų resursas (1) (Data Identification (1)) / Duomenų priežiūra (1) (Resource Maintenance (1))
Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas (Maintenance And Update Frequency): Pusmetinis (Biannually)
Duomenų platinimo informacija (Distribution Information):

Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information)
Platinimo būdai (Transfer Options):

Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo būdai (1) (Transfer Options (1))
Tiesioginė prieiga (1) (On Line (1)): https://www.geoportal.lt/download/opendata/NVSC_EML/nvsc_eml_data.zip
Tiesioginė prieiga (2) (On Line (2)): https://www.geoportal.lt/download/opendata/NVSC_EML/nvsc_eml_data_gdb.zip
Platinimo formatas (Distribution Format):

Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (1) (Distribution Format (1))
Formato pavadinimas (Name): ESRI shape
Formato versija (Version): -

Platinimo formatas (2) (Distribution Format (2))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platinimo formatas (2) (Distribution Format (2))
Formato pavadinimas (Name): ESRI file geodatabase
Formato versija (Version): -
Platintojas (Distributor):

Platintojas (1) (Distributor (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1))
Platintojo kontaktai (Distributor Contact):

Platintojo kontaktai (Distributor Contact)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact)
Organizacijos pavadinimas (Organisation Name): VĮ „GIS-Centras“ (SE “GIS-Centras”)
Vaidmuo (Role): Platintojas (Distributor)
Kontaktinė informacija (Contact Information):

Kontaktinė informacija (Contact Information)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information)
Adresas (Address):

Adresas (Address)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Adresas (Address)
Miestas (City): Vilnius
Pašto indeksas (Postal Code): 08109
Šalis (Country): Lietuva
El. paštas (Electronic Mail Address): info@gis-centras.lt
Telefonas (Phone):

Telefonas (Phone)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų platinimo informacija (Distribution Information) / Platintojas (1) (Distributor (1)) / Platintojo kontaktai (Distributor Contact) / Kontaktinė informacija (Contact Information) / Telefonas (Phone)
Telefono numeris (Voice): (8-5) 2724741
Tiesioginė prieiga (Online Resource): http://www.gis-centras.lt
Duomenų kokybės informacija (Data Quality Information):

Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1))
Apimtis (Scope):

Apimtis (Scope)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Apimtis (Scope)
Apimties lygmuo (Level): Duomenų rinkinys (Dataset)
Istorija (Lineage): - (-)
Ataskaita (Report):

Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1))
Rezultatai (Result):

Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1))
Specifikacija (Specification):

Specifikacija (Specification)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification)
Pavadinimas (Title): - (-)
Data (Date):

Data (Date)

Metaduomenys (Metadata) / Duomenų kokybės informacija (1) (Data Quality Information (1)) / Srities nuoseklumas (1) (Domain consistency (1)) / Atitikimo rezultatai (1) (Conformance Result (1)) / Specifikacija (Specification) / Data (Date)
Data (Date): 2021-05-04
Datos tipas (Date Type): Publikavimas (Publication)
Paaiškinimas (Explanation): - (-)
Patvirtinimas (Pass): Ne (false)