GRPK -  Matavimo duomenų atitikties georeferencinio pagrindo kadastro duomenims patikrinimo posistemis

1.1     Paslaugos aprašymo atvėrimas

 

Prisijungti prie georeferencinio pagrindo kadastras paslaugos gali šie naudotojai:

·         Derinamo objekto teikėjas,

·         Derinamo georeferencinio pagrindo kadastro objekto teikėjas.

Elektroninių paslaugų lange pasirenkama nuoroda „Matavimo duomenų atitikties georeferencinio pagrindo kadastro duomenims patikrinimas“.

Atveriamas paslaugos aprašymas:

 

 

Taip pat pateiktą  informaciją apie georeferencinio pagrindo kadastro paslaugą galima matyti paspaudus nuorodą„Paslaugos aprašymas“.

Derinamo objekto teikėjui šiame lange matomos ir kitos nuorodos – „Mano prašymai“, „Tikrinti duomenų atitiktį“ ir „Pagalba“.

Derinamo georeferencinio pagrindo kadastro objekto teikėjui atveriamas langas, kuriame pateikiama papildoma nuoroda „Tikslinti georeferencinio pagrindo kadastrą“.

 

 

1.2     Tikrinimo pateikimas

Paspaudus nuorodą „Tikrinti duomenų atitiktį“ atveriamas parengiamųjų darbų langas. Šiame lange galima įkelti tikrinamų erdvinių duomenų bylą ir pasirinkti duomenų atitikties tikrinimo taisyklę.

 

Pastaba. Šis parengiamųjų darbų langas matomas derinamo objekto teikėjams.

1.2.1     Įkelti duomenų bylą

Pasirinkus nuorodą „Tikrinti duomenų atitiktį“ matoma tokia lango dalis, kurioje galima atlikti veiksmus su duomenų byla. Šioje lango dalyje pateikta pastaba apie tai, kokie gali būti įkeliamų duomenų formatai, taip pat duoti veiksmų su duomenų bylomis mygtukai, iš kurių galima pasirinkti tik vieną aktyvų mygtuką „Pasirinkti“:

Duomenų bylą (-as) galima pateikti šiais formatais:

·         ESRI Shapefile, turi būti pateikiamas archyvas (.zip), kurį sudaro .shp, .shx ir .dbf bylos,

·         ESRI File Geodatabase, turi būti pateikiamas archyvas (.zip), kuriame turi būti suarchyvuotas failinės geografinės duomenų turinys,

·         AutoCAD DWG, turi būti pateikiama .dwg formato byla,

·         GPX, turi būti pateikiama .gpx formato byla,

·         KML, turi būti pateikiama .kml formato byla,

·         archyvas (.zip), kuriame gali būti vienas iš aukščiau išvardintų formatų.

 

Paspaudus mygtuką „Pasirinkti“ paslaugos naudotojas pasirenka erdvinių duomenų rinkinio failą, tada spaudžia mygtuką „Atidaryti“:

 

 

Paspaudus „Atidaryti“ mygtukai „Įkelti“ ir „Atšaukti“ tampa aktyvūs, matomas pasirinktos bylos pavadinimas ir dydis:

 

 

 

Paslaugos naudotojas gali tęsti duomenų bylos įkėlimą spausdamas „Įkelti“ arba gali nutraukti rinkdamasis „Atšaukti“ ar spausdamas kryžiuką (esantį prie pasirinktos bylos pavadinimo).

Paspaudus mygtuką „Įkelti“ skiltyje „Įkėlimo informacija“ rodomas įkėlimo indikatorius ir informacinis pranešimas:

 

 

Kai duomenų rinkinys įkeltas, sukuriama lentelė, kurioje pateikta informacija apie duomenų rinkinį:

 

 

Sukurtos lentelės skiltyje Veiksmai galima atlikti tokias  komandas:

  • Peržiūrėti. Pasirinkus šią komandą atidaromas duomenų rinkinio failas.
  • Redaguoti . Atveriamas redagavimo langas, kuriame galima įvesti įkeltos bylos pavadinimą ir aprašymą. Redagavimas išsaugomas paspaudus „ Išsaugoti“.
  • Ištrinti. Ištrinamas duomenų rinkinys.

 

Pasirinkus duomenų rinkinio peržiūrą atveriamas langas, kuriame matomas pasirinktas duomenų rinkinys:

 

 

Įrankių juostos pagalba galima  keisti objekto atvaizdavimą (žr. sk. 7.1.7).

 

Pasirinkus duomenų rinkinio redagavimą atveriama duomenų įvesties forma:

 

 

Vartotojas gali pakeisti pavadinimą arba pridėti/ištrinti aprašymą.

Jei paslaugos naudotojas ištrina duomenų rinkinį, jam pranešama apie ištrynimą:

 

 

 

1.2.2     Pateikti užklausą

Kai naudotojas įkelia duomenų rinkinį (objektą) nuorodoje „Tikrinti duomenų atitiktį“ , jis turi pasirinkti duomenų atitikties tikrinimo taisyklę.

 Derinamo objekto teikėjui matomos šios duomenų atitikties tikrinimo taisyklės:

 

Derinamo GRPK objekto teikėjui  pateikiamos šios duomenų atitikties tikrinimo taisyklės:

 

 

Prieš pasirenkant duomenų atitikties taisyklę naudotojas gali peržiūrėti informaciją pasirinkęs mygtuką „Pagalba“.

Pasirinkus taisyklę, pavyzdžiui, Ar nekerta georeferencinio pagrindo kadastro objekto ribos?,  spaudžiamas vienas iš šių mygtukų:  „Toliau“, „Atšaukti“.

 

Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ atveriamas prašymo naikinimo langas:

 

 

 

Pasirinkus duomenų atitikties tikrinimo taisyklę ir paspaudus mygtuką „Toliau“ atveriamas langas, kuriame naudotojas gali atlikti šiuos veiksmus:

  1. Pažymėti objektus, kurie turi būti patikrinti, ar jie atitinka georeferencinio pagrindo kadastrą.
  2. Nurodyti leidžiamą nuokrypį.
  3. Įrankių juostos pagalba keisti objekto atvaizdavimą (žr. sk. 7.1.7)

 

 

Pažymėti objektus, kurie turi būti patikrinti, ar jie atitinka georeferencinio pagrindo kadastrą.

 

Lange „Pažymėkite tikrinamus objektus“ spragtelima du kartus pelės kairiuoju klavišu ant norimo objekto, jis pažymimas kita spalva, bei atveriamas informacinis langas „Tikrinti objektą“.

 

Antraštė

Antraštės laukas

Pavadinimas

Įveskite objekto pavadinimą

Aprašymas

Įrašykite  objekto aprašymą.

Tikrinamo objekto tipas

Pasirinkite tipą iš pateiktų tipų.

Georeferencinio pagrindo kadastro objektų tipai, kuriuos turi atitikti tikrinami duomenys

Pasirinkite vieną ar kelis tipus, atitinkančius GRPK tipus.

 

Lange „Tikrinti objektą“ užpildžius visus laukelius spaudžiamas mygtukas „Pridėti“. Norint pažymėti kelis objekto tipus laikomas mygtukas

 

 

 

Tada atveriamas langas, kuriame matomas pažymėtas objektas ir pateikta lentelė apie jį.

 

Pateiktos lentelės skiltis Veiksmai papildoma naujais mygtukais: „Išdidinti“, „Redaguoti“ ir  „Ištrinti“.

Skiltyje Veiksmai  paspaudus:

  •  „Išdidinti“ žemėlapyje padidinamas pažymėtas objektas.
  •  „Redaguoti“ atveriamas dar kartą langas „Tikrinti objektą“. Tada galima pakeisti įvestą informaciją ir spausti „Atnaujinti“ arba „Atšaukti“.
  •  „Ištrinti“ objektas ištrinamas.

 

Nurodyti leidžiamą nuokrypį.

 

 

Laukelyje Pasirinkite pasirenkamas nuokrypio matas (cm ar m), tuščiame laukelyje įvedama nuokrypio reikšmė. Žemiau matomi tokie mygtukai:  „Atgal“, „Atšaukti“, „Pagalba“ ir „Toliau“.

 

Pasirinkus mygtuką „Toliau“ rodomas Prašymo patikrinti pateiktų duomenų atitiktį esamam georeferencinio pagrindo kadastrui  langas:

 

 

Prašymo lango apačioje pateikti šie mygtukai: „Atgal“, „Atšaukti“, „Pateikti“ ir „Pagalba“.

Paspaudus mygtuką  „Pateikti“ pranešama apie prašymo pateikimą:

 

 

 

1.3     Peržiūrėti prašymus

Kai prašymas patikrinti pateiktų duomenų atitiktį esamam georeferencinio pagrindo kadastrui yra pateiktas, jis paskelbiamas LEIP.

Paspaudus nuorodą „Mano prašymai“ atveriamas langas, kuriame:

·         galima surasti norimą prašymą per paiešką,

·         galima peržiūrėti norimus  prašymus ir išvadas dėl jų.

 

 

Jei naudotoją domina konkretus prašymas, jis gali norimą prašymą surasti per paiešką. Paieškos lauke pasirenkama prašymo data, būsena, pavadinimas. Tada spaudžiama mygtukas „Atnaujinti sąrašą“. Prašymų sąraše pagal pateiktą informaciją rodomas prašymas.

Norint atidaryti langą su konkrečiu prašymu prašymų sąrašo skiltyje Veiksmai spaudžiamas mygtukas „Peržiūrėti prašymą“ arba skiltyje Prašymas spaudžiama ant prašymo pavadinimo.

Pateikus prašymą bus sukurta išvada dėl pateiktų duomenų atitikimo Georeferencinio pagrindo kadastrui. Ją galima perskaityti paspaudus mygtuką „Peržiūrėti išvadą“ arba skiltyje Atsakymas paspaudus išvados nuorodą.

1.3.1     Peržiūrėti išvadą

 

Paspaudus išvados nuorodą „Išvada dėl duomenų atitikties“ atidaromas išvados informacinė forma:

 

 

Naudotojas neatitikimus gali peržiūrėti paspaudęs vieną iš mygtukų:

·         „Peržiūrėti neatitikimus“,

·         „Atsisiųsti neatitikimus“.

Taip pat jis gali pažymėti varnele, ar įtraukti objektus į prašymą patikslinti georeferencinio pagrindo kadastrą.

Pastaba. Derinamo georeferencinio pagrindo kadastro objekto teikėjui pasirinkus taisyklę Ar tai naujas georeferencinio pagrindo kadastras nėra rodomas mygtukas „Įtraukti objektus į prašymą patikslinti georeferencinio pagrindo kadastrą“. Norėdamas patikslinti georeferencinio pagrindo kadastrą jis turi spausti nuorodą „Tikslinti georeferencinio pagrindo kadastrą“.

Pasirinkus „Peržiūrėti neatitikimus“ atveriamas peržiūros langas:

 

 

Pasirinkus „Atsisiųsti neatitikimus“ atveriamas langas „Pasirinkite formatą“.

Šio lango laukelyje „ Pasirinkite formatą“ pasirenkamas formatas (galimi formatai ESRI Shape, ESRI Personal Geodatabase (File) , AutoCAD DWG, KML).

 

Pasirinkus formatą galima rinktis vieną iš mygtukų „Atsisiųsti neatitikimus“, „Atšaukti“.

Paspaudus mygtuką „ Atsisiųsti neatitikimus“ atsiranda langas, kuriame galima failą su neatitikimais atidaryti, išsaugoti arba atšaukti. Toliau pasirinkus mygtuką „Taip“ arba „Atšaukti“ darbas su pastaruoju failu baigiamas.

 

Toliau išvados lango apačioje nurodyta jos būsena („Pateiktas atsakymas“), bei mygtukai „Atgal“ ir „Pagalba“.

Paspaudus mygtuką „Atgal“ vartotojas nukreipiamas į pradinį prašymų sąrašo langą.

Papildomi mygtukai:

a)       Atsisiųsti išvadą,

b)       Teikti prašymą oficialiam išvados išrašui gauti,

c)       Teikti prašymą patikslinti georeferencinio pagrindo kadastrą.

Vykdymas:

a)       Paspaudus „Atsisiųsti išvadą“ byla, kuriame pateikta išvada (pdf formatu), atveriamas pasirinkimo langas, — norima peržiūrėti ar išsaugoti bylą.

b)       Paspaudus „Teikti prašymą oficialiam išvados išrašui gauti“ matomas  informacinis pranešimas apie prašymo teikimą ir keli mygtukai:

Pasirinkite mygtuką „Patvirtinti prašymą el. parašu pasirašytai išvadai gauti“ — vartotojas informuojamas apie sėkmingai priimto prašymo gauti išvadą pasirašytą el. parašu pateikimą.

c)        Pastaba. Naudotojas (Derinamo objekto teikėjas) gali spausti mygtuką „Teikti prašymą patikslinti  georeferencinio pagrindo kadastrą“, jei jis pažymėjo varnele punktą „Įtraukti į prašymą patikslinti georeferencinio pagrindo kadastrą“.

 

Paspaudus mygtuką „Teikti prašymą patikslinti georeferencinio pagrindo kadastrą“ rodomas langas, kuriame naudotojas gali pažymėti objektus, pagal kuriuos turėtų būti patikslintas  georeferencinio pagrindo kadastras, įkelti bylą ir įrašyti papildomą informaciją.

 

Pastaba. Derinamo georeferencinio pagrindo kadastro objekto teikėjui paspaudus nuorodą  „Tikslinti  georeferencinio pagrindo kadastrą“

atveriamas langas, kuriame galima pasirinkti vieną iš tokių tikslinimo veiksmų:

Pasirinkus vieną iš tikslinimo pobūdžių ir paspaudus „Toliau“ atveriama duomenų įvesties forma:

Šiame lange naudotojo (Derinamo georeferencinio pagrindo kadastro objekto teikėjo) prašoma įkelti tikslinamų duomenų bylą. Įkėlus tikslinamų duomenų bylą naudotojui matomas langas „Pažymėkite objektus, pagal kuriuos turi būti patikslintas georeferencinio pagrindo kadastras“ (toks pat kaip ir derinamo objekto teikėjui).

 

Žemėlapyje pažymėjus objektą, pagal kurį bus tikslinamas georeferencinio pagrindo kadastras, atsidaro langas „Tikslinti georeferencinio pagrindo kadastrą“. Pakoregavus objekto duomenis šiame lange spaudžiamas mygtukas „Atnaujinti“ arba „Atšaukti“.

 

Lange „Tikslinti Georeferencinio pagrindo kadastrą“ paspaudus „Atnaujinti“ toliau galima įkelti bylą:

 

Pasirinkus „Įkelti bylą“ atveriamas bylos pateikimo langas:

 

Paspaudus „Įkelti“  ir Įvedus reikiamą informaciją naudotojas gali rinktis „Atšaukti“ arba „Patvirtinti“. Pasirinkus „Patvirtinti“ sukuriama lentelė, kurioje pateikiama informacija apie pridėtą dokumentą.

 

Šio prašymo lango apačioje naudotojas gali spausti mygtuką „Atšaukti prašymą“.  Paspaudus jį, bus atšauktas ankstesnis pateiktas prašymas.

Patikrinus įvestus Prašymo ištaisyti netikslumus georeferencinio pagrindo kadastre duomenis spaudžiamas mygtukas „Pateikti“. Sistema pateikia informacinį pranešimą apie sėkmingą prašymo pateikimą.

 

spacer 0 Priedai
48646 Peržiūrų